قایق بادی کایاک - ایلی تویز - نمایندگی رسمی محصولات اینتکس


Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 77

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 86

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 145

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 187

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 222

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 262

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 296

Notice: Undefined property: stdClass::$introtext in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 317

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 77

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 86

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 145

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 187

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 222

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 262

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 296

Notice: Undefined property: stdClass::$introtext in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 317

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 77

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 86

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 145

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 187

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 222

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 262

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 296

Notice: Undefined property: stdClass::$introtext in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 317

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 77

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 86

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 145

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 187

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 222

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 262

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 296

Notice: Undefined property: stdClass::$introtext in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 317

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 77

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 86

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 145

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 187

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 222

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 262

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 296

Notice: Undefined property: stdClass::$introtext in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 317

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 77

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 86

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 145

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 187

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 222

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 262

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 296

Notice: Undefined property: stdClass::$introtext in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 317

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 77

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 86

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 145

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 187

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 222

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 262

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 296

Notice: Undefined property: stdClass::$introtext in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 317

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 77

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 86

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 145

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 187

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 222

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 262

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 296

Notice: Undefined property: stdClass::$introtext in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 317

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 77

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 86

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 145

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 187

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 222

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 262

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 296

Notice: Undefined property: stdClass::$introtext in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 317

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 77

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 86

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 145

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 187

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 222

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 262

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 296

Notice: Undefined property: stdClass::$introtext in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 317

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 77

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 86

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 145

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 187

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 222

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 262

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 296

Notice: Undefined property: stdClass::$introtext in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 317

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 77

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 86

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 145

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 187

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 222

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 262

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 296

Notice: Undefined property: stdClass::$introtext in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 317

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 77

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 86

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 145

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 187

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 222

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 262

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 296

Notice: Undefined property: stdClass::$introtext in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 317

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 77

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 86

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 145

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 187

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 222

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 262

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 296

Notice: Undefined property: stdClass::$introtext in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 317

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 77

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 86

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 145

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 187

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 222

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 262

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 296

Notice: Undefined property: stdClass::$introtext in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 317

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 77

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 86

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 145

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 187

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 222

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 262

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 296

Notice: Undefined property: stdClass::$introtext in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 317

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 77

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 86

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 145

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 187

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 222

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 262

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 296

Notice: Undefined property: stdClass::$introtext in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 317

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 77

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 86

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 145

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 187

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 222

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 262

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 296

Notice: Undefined property: stdClass::$introtext in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 317

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 77

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 86

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 145

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 187

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 222

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 262

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 296

Notice: Undefined property: stdClass::$introtext in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 317

قایق بادی کایاک - ایلی تویز - نمایندگی رسمی محصولات اینتکس

خرید قایق بادی کایاک اینتکس intex

انواع قایق های حرفه ای کایاک برند اینتکس intex مخصوص فعالیت های ورزشی را می توان از طریق خرید اینترنتی از این مرکز تهیه نمود.

قایق بادی اینتکس

قایق های بادی از پر کاربرد ترین و هیجان انگیز ترین وسایل برای تفریحات خانوادگی و یا تمرینات ورزش های آبی و حتی ماهیگیری به حساب می آیند. قایق های بادی کایاک حرفه ای، با انواع مدل ها و ابعاد توسط شرکت اینتکس intex تولید می شوند. انواع قایق های مختلف اینتکس توسط این مرکز به صورت اینترنتی به فروش می رسد. قایق کایاک از قایق های پر کاربرد به منظور استفاده در انواع فعالیت های آبی حرفه ای و ورزشی و ماهیگیری به شمار می آید.

طراحی قایق بادی اینتکس کایاک

قایق های بادی کایاک اینتکس را می توان به راحتی مورد استفاده و حمل و نقل قرار داد. انواع قایق های اینتکس با پی وی سی محکم و چند لایه و الیاف درجه یک و همچنین طراحی تخصصی تولید می شوند تا در مقابل آسیب های فیزیکی مقاوم تر باشند و تعادل خوبی بر روی آّب داشته باشند. از دیگر مزیت های این قایق ها می توان به پر و خالی شدن آسان آنها از باد اشاره کرد. از طرفی قایق های کایاک اینتکس به همراه دو پارو به مشتریان عرضه می شوند تا قایقرانی بر روی آب را راحت تر نمایند و استفاده تخصصی از قایق را نیز ممکن سازند.

 

خرید آنلاین قایق بادی کایاک

با خرید قایق بادی کایاک، می توان همزمان از یک قایق با امکانات حرفه ای و یک وسیله تفریحی به صورت همزمان بهره برد.

قایق بادی کایاک از انواع حرفه ای و هیجان انگیز قایق های برند اینتکس است. نمایندگی ایلی تویز انواع قایق های بادی اینتکس را با بهترین قیمت به فروش می رساند. در فصل های گرم ساحل و در مسافرت به جزیره ها و مناطق ساحلی، قایق بادی کایاک از پر کاربرد ترین و هیجان انگیز ترین انواع قایق ها برای تفریحات خانوادگی و یا تمرینات ورزش های آبی و حتی ماهیگیری به حساب می آیند. قایق های بادی کایاک، با انواع مدل ها و ابعاد توسط شرکت امریکایی اینتکس تولید می شوند. قایق کایاک از قایق های پر کاربرد به منظور استفاده در انواع فعالیت های آبی به شمار می آید.

قایق بادی کایاک اینتکس حرفه ای

قایق بادی کایاک با وزن سبک و حجم کم در حالت بدون باد، بسیار راحت برای حمل و نقل است و می تواند در انواع آبها مثل رودخانه های آرام و سد ها و... مورد استفاده قرار گیرد. انواع قایق های اینتکس با پی وی سی محکم و سه لایه و همچنین طراحی تخصصی تولید می شوند تا در مقابل آسیب های فیزیکی و فشار های احتمالی، مقاوم تر باشند و تعادل خوبی بر روی آّب داشته باشند. از دیگر مزیت های این قایق ها می توان به پر و خالی شدن آسان آنها از باد اشاره کرد. از طرفی قایق های کایاک اینتکس به همراه دو پارو به مشتریان عرضه می شوند تا قایقرانی بر روی آب را راحت تر نمایند و استفاده تخصصی از قایق را نیز ممکن سازند.

 

خرید اینترنتی آنلاین قایق بادی کایاک intex

قایق بادی کایاک intex به صورت خرید اینترنتی و آنلاین با قیمت بسیار مناسب و مقرون به صرفه ای در دسترس قرار گرفته است. قایق بادی کایاک به واسطه برخورداری از قیمت مناسبی که از آن برخوردار می باشد، سهم عمده و قابل توجهی از فروش را به خود اختصاص داده است. این محصول بادی به واسطه داشتم این ویژگی سبب می گردد تا بتوان با خرید آن در بسیاری از هزینه های مختلف به میزان چشم گیری صرفه جویی به عمل آورد و از مزیت های منحصر به فردی که این محصول داراست، بهره مند گردید.

خرید قایق بادی

نمایندگی قایق بادی کایاک

قایق بادی کایاک را می توان از طریق نمایندگی عرضه شده کننده محصولات اینتکس تهیه کرد. شرکت اینتکس برای عرضه مستقیم محصولات خود در سراسر جهان از نمایندگی های متعددی برخوردار می باشد. در ایران نیز شرکت ایلی تویز نمایندگی این کمپانی بزرگ می باشد. این نمایندگی مدل و رنگ های مختلفی از قایق بادی کایاک را با قیمت مناسب و به صورت بسته بندی در دسترس قرار می دهد. خرید مستقیم از فروشگاه ایلی تویز این امکام را فراهم می آورد تا بتوان به محصول اصل دسترسی یافت.

کیفیت بالا قایق بادی کایاک

شرکت اینتکس به منظور تولید قایق بادی از بهترین مواد اولیه بهره گرفته است. به واسطه همین امر این محصول دارای کیفیت و استحکام بسیار بالایی است و همین جهت می توان با خیالی آسوده آن را مورد استفاده قرار داد. به واسطه کیفیتی که مبل بادی از آن برخوردار می باشد، می توان در بازه زمانی طولانی از این محصول بهره مند گردید. می توان اشاره نمود که استحکام و مقاومت قایق بادی کایاک اینتکس این امکان را فراهم آورده است تا بتوان در تمام آب ها از این محصول استفاده نمود. این مدل از قایق بادی در برابر ضربه نیز دارای استحکام است.

خرید اینترنتی آنلاین قایق بادی کایاک اینتکس در تهران

انواع مدل ها و رنگ های قایق بادی کایاک در این مرکز موجود است و می توان آنها را از طریق خرید اینترنتی از این مرکز آنلاین تهیه نمود.

در فصل های گرم و خشک سال، قایق های بادی از پر کاربرد ترین وسایل برای تفریحات خانوادگی و یا تمرینات ورزش های آبی به شمار می روند. قایق کایاک به خاطر نوع طراحی بدنه و مقاومت بالای فیزیکی اش، انتخاب مناسبی برای تمام فعالیت های آبی به شمار می آیند. قایق های بادی کایاک با انواع مدل ها و قیمت ها توسط شرکت بزرگ اینتکس امریکا تولید شده و مجموعه متنوعی از آنها توسط این مرکز با قیمت مناسب و به صورت اینترنتی فروش می رسد.

قایق بادی کایاک اینتکس کیفیت اصلی

قایق های بادی کایاک اینتکس به راحتی از باد پر و خالی می شوند و به خاطر وزن سبک، حمل و نقل آنها نیز به سرعت و به آسانی انجام می شود. قایق های بادی کایاک را می توان برای انواع فعالیت های تفریحی و ورزشی و ماهیگیری و در دریا یا رودخانه های آرام، استفاده کرد. از آنجا که حفظ ایمنی و تعادل برای مصرف کنندگان این محصولات اهمیت فراوانی دارد، انواع قایق های شرکت اینتکس با پی وی سی محکم و سه لایه و طراحی تخصصی تولید می شوند تا با حفظ تعادل کامل بر روی آب، رضایت خاطر و امنیت هر چه بیشتر مشتریان را فراهم کنند.

خرید اینترنتی انواع قایق بادی کایاک

خرید اینترنتی و غیر حضوری انواع قایق های بادی کایاک از طریق این مرکز قابل انجام است. قایق های بادی اینتکس از بهترین و مرغوب ترین قایق های موجود در بازار می باشند.

خرید اینترنتی قایق

قایق های بادی از پر کاربرد ترین و هیجان انگیز ترین وسایل برای تفریحات خانوادگی و یا تمرینات ورزش های آبی و حتی ماهیگیری به حساب می آیند. قایق های بادی کایاک با انواع مدل ها و ابعاد توسط شرکت اینتکس تولید می شود. انواع قایق های مختلف اینتکس توسط این مرکز به صورت اینترنتی به فروش می رسد. قایق کایاک از قایق های پر کاربرد به منظور استفاده در انواع فعالیت های آبی به شمار می آید.

طراحی قایق بادی کایاک اینتکس

قایق های بادی کایاک اینتکس را می توان به راحتی مورد استفاده و حمل و نقل قرار داد. انواع قایق های اینتکس با پی وی سی محکم و چند لایه و همچنین طراحی تخصصی تولید می شوند تا در مقابل آسیب های فیزیکی مقاوم تر باشند و تعادل خوبی بر روی آّب داشته باشند. از دیگر مزیت های این قایق ها می توان به پر و خالی شدن آسان آنها از باد اشاره کرد. از طرفی قایق های کایاک اینتکس به همراه دو پارو به مشتریان عرضه می شوند تا قایقرانی بر روی آب را راحت تر نمایند و استفاده تخصصی از قایق را نیز ممکن سازند.

فروش بهترین قایق بادی کایاک

انواع قایق های بادی کایاک با ظرفیت های گوناگون توسط این مرکز با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت به فروش می رسند.

بهترین قایق بادی

قایق های بادی از پر کاربرد ترین و هیجان انگیز ترین وسایل برای تفریحات خانوادگی و یا تمرینات ورزش های آبی و حتی ماهیگیری به حساب می آیند. انواع قایق های بادی با مدل های مختلف توسط این مرکز و از برند اینتکس ارائه می شوند. قایق های بادی کایاک را می توان از کاربردی ترین وسایل بادی موجود در بازار به حساب آورد که با قیمت مناسب توسط این مرکز به صورت اینترنتی به فروش می رسند. قایق کایاک از قایق های پر کاربرد به منظور استفاده در انواع فعالیت های آبی به شمار می آید.

کیفیت قایق بادی کایاک اینتکس

قایق های بادی کایاک اینتکس را می توان به راحتی مورد استفاده و حمل و نقل قرار داد. انواع قایق های اینتکس با کیفیت بالا از پی وی سی محکم و سه لایه و همچنین طراحی تخصصی تولید می شوند تا در مقابل آسیب های فیزیکی مقاوم تر باشند و تعادل خوبی بر روی آّب داشته باشند. از دیگر مزیت های این قایق ها می توان به پر و خالی شدن آسان آنها از باد اشاره کرد. از طرفی قایق های کایاک اینتکس به همراه دو پارو به مشتریان عرضه می شوند تا قایقرانی بر روی آب را راحت تر نمایند و استفاده تخصصی از قایق را نیز ممکن سازند.

فروشگاه آنلاین قایق بادی کایاک اینتکس

قایق بادی کایاک اینتکس از محبوبیت قابل توجهی برخوردار می باشد که می توان به صورت آنلاین از طریق فروشگاه ایلی تویز آن را تهیه کرد.

فروشگاه قایق بادی

قایق بادی کایات تولید شده توسط شرکت اینتکس به گونه ای طراحی و تولید شده است که دارای استحکام و کیفیت بسیار بالایی می باشد و به سبب همین امر این امکان را برای تمام افراد فراهم می آورد تا بتوانند از این محصول در مدت زمان طولانی بهره مند شوند. این مدل از قایق توسط نمایندگی های شرکت اینتکس و با بسته بندی مناسبی در دسترس مصرف کنندگان قرار می گیرد.

قیمت قایق بادی کایاک اینتکس

قایق بادی کایاک اینتکس از قیمت بسیار مناسبی برخوردار می باشد که همین امر سبب شده تا این محصول با فروش بالایی همراه گردد. استفاده از این مدل قایق با رشد قابل توجهی همراه می باشد زیرا علاوه بر قیمت مناسبی که داراست، به آسانی می توان آن را جا به جا نمود و در مکان های مختلفی مورد استفاده قرار داد. همچنین می توان اشاره نمود که این مدل از قایق بادی مقاوم به سبب طراحی که داراست، با استفاده از پمپ های بادی در زمان بسیار کوتاهی باد می شود و قابل استفاده می گردد.

فروشگاه اینترنتی آنلاین قایق بادی کایاک اینتکس در اصفهان

قایق بادی کایاک برند اینتکس را که از جمله قایق های حرفه ای بادی است، می توان به صورت آنلاین از فروشگاه اینترنتی ایلی تویز خریداری کرد.

قایق بادی اینتکس

قایق یادی کایاک را می توان از انواع حرفه ای قایق های بادی دانست. در فصل های گرم سال و در مسافرت به جزیره ها و مناطق ساحلی و یا مکانهایی در مجاورت رودخانه ها و سد ها، قایق های بادی از پر کاربرد ترین و هیجان انگیز ترین وسایل برای تفریحات خانوادگی و یا تمرینات ورزش های آبی و حتی ماهیگیری به حساب می آیند. قایق های بادی کایاک ، با انواع طرح ها و ابعاد توسط شرکت امریکایی اینتکس تولید می شوند. انواع قایق های مختلف اینتکس توسط این مرکز به صورت اینترنتی به فروش می رسد. قایق کایاک از قایق های پر کاربرد به منظور استفاده در انواع فعالیت های آبی به شمار می آید.

کیفیت قایق بادی کایاک اینتکس

قایق های بادی کایاک اینتکس را می توان به راحتی مورد استفاده و حمل و نقل قرار داد. انواع قایق های اینتکس با پی وی سی محکم و سه لایه و الیاف درجه یک و همچنین طراحی تخصصی تولید می شوند تا در مقابل آسیب های فیزیکی و فشار های احتمالی، مقاوم تر باشند و تعادل خوبی بر روی آّب داشته باشند. از دیگر مزیت های این قایق ها می توان به پر و خالی شدن آسان آنها از باد اشاره کرد. از طرفی قایق های کایاک اینتکس به همراه دو پارو به مشتریان عرضه می شوند تا قایقرانی بر روی آب را راحت تر نمایند و استفاده تخصصی از قایق را نیز ممکن سازند.

قیمت بهترین قایق بادی کایاک ایلی تویز نمایندگی اینتکس

قایق های بادی کایاک حرفه ای برند اینتکس در نمایندگی ایلی تویز با بهترین قیمت و کیفیت اصلی به فروش می رسند.

ایلی تویز نمایندگی اینتکس

تمایندگی ایلی تویز انواع قایق های بادی اینتکس را با بهترین قیمت به فروش می رساند. در فصل های گرم ساحل و در مسافرت به جزیره ها و مناطق ساحلی، قایق های بادی از پر کاربرد ترین و هیجان انگیز ترین وسایل برای تفریحات خانوادگی و یا تمرینات ورزش های آبی و حتی ماهیگیری به حساب می آیند. قایق های بادی کایاک ، با انواع مدل ها و ابعاد توسط شرکت امریکایی اینتکس تولید می شوند. قایق کایاک از قایق های پر کاربرد به منظور استفاده در انواع فعالیت های آبی به شمار می آید.

قایق بادی کایاک حرفه ای اینتکس

قایق های بادی کایاک اینتکس را می توان به راحتی مورد استفاده و حمل و نقل قرار داد. انواع قایق های اینتکس با پی وی سی محکم و سه لایه و همچنین طراحی تخصصی تولید می شوند تا در مقابل آسیب های فیزیکی و فشار های احتمالی، مقاوم تر باشند و تعادل خوبی بر روی آّب داشته باشند. از دیگر مزیت های این قایق ها می توان به پر و خالی شدن آسان آنها از باد اشاره کرد. از طرفی قایق های کایاک اینتکس به همراه دو پارو به مشتریان عرضه می شوند تا قایقرانی بر روی آب را راحت تر نمایند و استفاده تخصصی از قایق را نیز ممکن سازند.

قیمت بهترین قایق بادی کایاک اینتکس در اصفهان

قایق های بادی کایاک حرفه ای را می توان در صفهان از طریق این مرکز و با بهترین قیمت خریداری نمود.

نمایندگی ایلی تویز انواع قایق های بادی اینتکس از جمله کایاک و چلنجر و... را با بهترین قیمت به فروش می رساند. در فصل های گرم ساحل و در مسافرت به جزیره ها و مناطق ساحلی، قایق های بادی از پر کاربرد ترین و هیجان انگیز ترین وسایل برای تفریحات خانوادگی و یا تمرینات ورزش های آبی و حتی ماهیگیری به حساب می آیند. قایق های بادی کایاک ، با انواع مدل ها و ابعاد توسط شرکت امریکایی اینتکس تولید می شوند. قایق کایاک از قایق های پر کاربرد به منظور استفاده در انواع فعالیت های آبی به شمار می آید.

قایق بادی کایاک اینتکس حرفه ای

قایق های بادی کایاک اینتکس را می توان به راحتی مورد استفاده و حمل و نقل قرار داد. انواع قایق های اینتکس با پی وی سی محکم و سه لایه و همچنین طراحی تخصصی تولید می شوند تا در مقابل آسیب های فیزیکی و فشار های احتمالی، مقاوم تر باشند و تعادل خوبی بر روی آّب داشته باشند. از دیگر مزیت های این قایق ها می توان به پر و خالی شدن آسان آنها از باد اشاره کرد. از طرفی قایق های کایاک اینتکس به همراه دو پارو به مشتریان عرضه می شوند تا قایقرانی بر روی آب را راحت تر نمایند و استفاده تخصصی از قایق را نیز ممکن سازند.

لیست قیمت آنلاین قایق بادی کایاک

لیست قیمت مدل های مختلفی از قایق بادی کایاک به صورت آنلاین در دسترس مصرف کنندگان قرار گرفته است تا از این طریق بتوان محصول مورد نظر را تهیه کرد.

قایق بادی کایاک از جمله مدل قایق های بادی است که مورد توجه افراد بی شماری قرار گرفته است. این محصول به گونه ای تولید شده است که می توان آن را در بازه زمانی طولانی مورد استفاده قرار داد زیرا به منظور تولید آن از بهترین و باکیفیت ترین مواد اولیه بهره گرفته شده است. این مدل از قایق را می توان در تمام آب ها مورد استفاده قرار داد و از مزیت های که این محصول داراست، بهره مند گردید.

خرید قایق بادی کایاک

شرکت ایلی تویز که نمایندگی کمپانی اینتکس است، بهترین و باکیفیت ترین مدل از قایق بادی کایاک را در دسترس مصرف کنندگان قرار می دهد. خرید مستقیم از طریق نمایندگی اینتکس سبب می گردد تا بتوان محصولی باکیفیت بالا را تهیه کرد که با بهره گیری از مواد اولیه مرغوبی تولید شده اند. می توان اشاره نمود که خرید این محصول از طریق نمایندگی ها سبب می گردد تا بتوان از خدمات پس از فروش این محصول بهره مند شد. خرید مستقیم از نمایندگی سبب می گردد تا این محصول را بتوان با قیمت مناسب تری نیز تهیه کرد.

کیفیت بالا قایق بادی کایاک

قایق بادی کایاک با استفاده از بهترین و باکیفیت ترین مواد اولیه تولید شده است و همین امر سبب شده تا این محصول را بتوان در بازه زمانی طولانی مورد استفاده قرار داد. به واسطه مرغوبیتی که این محصول داراست، توان تحمل افراد با وزن های بالا را نیز داراست و از همین جهت پاسخگوی نیاز تمام مصرف کنندگان بوده است. این محصول مطابق با آخرین و بهترین استاندارد های روز دنیا تولید شده است و همین امر سبب فروش بالای این مدل از استخر بادی شده است.

لیست قیمت آنلاین قایق بادی کایاک اینتکس ایران

انواع قایق های بادی کایاک از بهترین برند دنیا، یعنی برند اینتکس، در ایران و در این فروشگاه موجود هستند و لیست قیمت آنها با توجه به جنس و ابعادشان، متنوع است.قایق های بادی کایاک با جنس مقاوم و کیفیت بسیار بالا و قیمت مناسب، توسط این فروشگاه وارد شده و در ایران موجود است و می توان لیست متنوع قیمت آنها را در این سایت مشاهده کرد.

انواع قایق بادی
انواع قایق بادی

قایق های بادی انواع گسترده ای دارند. تعدادی از آنها برای ماهیگیری استفاده می شوند و مدلهایی برای کاربری های تفریحی و انواع دیگری از آنها نیز برای ورزش حرفه ای قایقرانی استفاده می شوند. قایق های بادی کایاک از برند اینتکس، از بهترین انواع ورزشی این قایق ها به شمار می روند، چرا که از مقاومت بسیار بالا و همچنین تعادل منحصر به فردی برخوردارند. به راحتی حمل و نقل می شوند، در آبهای عمیق، با ایمنی بالا حرکت می کنند و برای ورزشکاران حرفه ای انتخاب های بسیار مناسبی به شمار می روند.

لیست قیمت انواع قایق بادی کایاک ارزان

قایق بادی کایاک از قیمت ارزان و مقرون به صرفه ای برخوردار می باشد که با توجه به لیست قیمت این محصول می توان آن را تهیه کرد.

قایق بادی کایاک به واسطه برخورداری از قیمت مناسبی که داراست، مورد توجه بسیاری از قایقران ها قرار گرفته است. این ویژگی سبب شده تا قایقران ها بتوانند با پرداخت هزینه بسیار مناسبی صاحب قایق بسیار باکیفیتی شوند و از آن استفاده نمایند. قایق بادی کایاک را می توان در آب های مختلفی مورد استفاده قرار داد و از مزیت هایی که این محصول کاربردی داراست، بهره مند گردید.

مزیت قایق بادی کایاک

قایق بادی کایاک از مزیت های عمده و منحصر به فردی برخوردار است و همین امر سبب شده تا این محصول مورد توجه افراد بی شماری قرار گیرد. از جمله مزیت های قایق بادی کایاک این محصول دارای وزن بسیار سبکی است و همین امر سبب شده تا بتوان به آسانی آن را جا به جا کرد و در مکان های متعددی مورد استفاده قرار داد. از دیگر مزیت های این محصول آن است که قایق بادی کایاک را می توان به سهولت مورد استفاده قرار داد زیرا این محصول با استفاده از پمپ های برقی به آسانی در بازه زمان کوتاهی باد می گردد و قابل استفاده می باشد. این محصول به منظور قرار گیری نیز به فضای زیادی نیاز نخواهد داست.

کیفیت بالا قایق بادی کایاک

قایق بادی کایاک با بهره گیری از بهترین و باکیفیت ترین مواد اولیه توسط شرکت اینتکس تولید شده است. بهره گیری از مواد اولیه مرغوب سبب شده تا بتوان در بازه زمانی طولانی این محصول را مورد استفاده قرار داد و از مزیت های منحصر به فردی که داراست، بهره مند گردید. همچنین می توان اشاره نمود که قایق بادی کایاک به واسطه کیفیتی که داراست، سبب می گردد تا در صورت برخورد با مانعی دچار خرابی نگردد.

لیست قیمت انواع قایق بادی کایاک اینتکس در مشهد

لیست قیمت انواع مدل از قایق بادی کایاک اینتکس که دارای کیفیت بالایی است، در مشهد به صورت مستقیم عرضه شده است که به صورت مستقیم می توان آن را خریداری کرد. قایق بادی کایاک اینتکس از جمله مدل قایق های حرفه ای محسوب می شود که از کارایی بسیار بالایی برخوردار می باشد و همین امر سبب شده تا این محصول سهم عمده و قابل توجهی از فروش را به خود اختصاص دهد. این مدل از قایق بادی به گونه ای طراحی شده است که دارای استحکام بسیار بالایی است و به همین جهت سبب می گردد تا تمام افراد با شرایط مختلف بتوانند از آن بهره مند گردند.

 قایق بادی اینتکس

قایق بادی کایاک اینتکس و ویژگی های آن

قایق بادی کایاک اینتکس از ویژگی های بسیار خاص و منحصر به فردی برخوردار می باشد. از جمله مهم ترین ویژگی های این محصول آن است که می توان آن را به آسانی جا به جا نمود زیرا دارای وزن بسیار سبکی می باشد. همچنین می توان اشاره نمود که این مدل از قایق با استفاده از پمپ های برقی نیز قابل باد شدن، است. از دیگر ویژگی های این محصول نیز آن است که قابل استفاده در تمام آب و هواهای مختلف است، زیرا با استفاده از باکیفیت ترین و بهترین مواد اولیه موجود تولید شده و به بازار عرضه گردیده است.

لیست قیمت بهترین قایق بادی کایاک

قایق های بادی کایاک از بهترین نمونه های قایق های بادی موجود در بازار به حساب می آیند که انواع آنها با ارائه لیست قیمت در این مرکز عرضه می شوند.

قیمت قایق بادی

قایق های بادی انواع مختلفی دارند که با انواع ابعاد و قیمت ها توسط شرکت بزرگ اینتکس امریکا تولید شده و مجموعه متنوعی از آنها توسط این مرکز به صورت اینترنتی فروش می رسد. در فصل های گرم و خشک سال، قایق های بادی از پر کاربرد ترین وسایل برای تفریحات خانوادگی و یا تمرینات ورزش های آبی به شمار می روند. یکی از مشهور ترین قایق های اینتکس، قایق بادی کایاک است که به خاطر نوع طراحی بدنه و مقاومت بالای فیزیکی اش، انتخاب مناسبی برای تمام فعالیت های آبی به شمار می آید.

قایق بادی کایاک با کیفیت اصلی

قایق های بادی کایاک اینتکس به سرعت از باد پر و خالی می شوند و حمل و نقل آنها نیز به راحتی صورت می گیرد. قایق های بادی کایاک را می توان در دریا یا رودخانه هم استفاده کرد. از آنجا که حفظ ایمنی و تعادل برای مصرف کنندگان این محصولات بسیار مهم است، انواع قایق های شرکت اینتکس با پی وی سی محکم و طراحی تخصصی تولید می شوند تا رضایت خاطر و امنیت هر چه بیشتر مشتریان را فراهم کنند. از آنجایی که نمونه های تقلبی زیادی از محصولات برند اینتکس در بازار یافت می شود، برای بهره مندی از کیفیت اصلی محصولات این شرکت نیاز است تا خرید آنها از مراکر معتبر صورت گیرد.

لیست قیمت قایق های بادی حرفه ای

لیست قیمت قایق بادی کایاک اکسپلورر در سایت ایلی تویز موجود می باشد.

 

 

 

  مشخصات تخصصی و فنی قایق بادی کایاک اکسپلورر

قایق بادی کایاک اکسپلورر 2 نفره (k2 sport series) با گرافیک 2019 از سری قایق بادی ورزشی شرکت intex به شمار می آید که از جنس پی وی سی و بسیار مقاوم می باشد که از دو لایه بادی تشکیل شده ،  ظرفیت این قایق بادی اسپرت ، 2 نفر تا حداکثر 200 کیلو گرم می باشد . از متعلقات این قایق میتوان به دو جفت پارو آلومینیمی ، دستگیره جلو و عقب قایق ، طناب دور ، صندلی متحرک و موج شکن ، چسب تعمیرات ،پمپ بادی دستی اشاره کرد . موج شکن کف این قایق باعث ایجاد تعادل و سرعت بیشتر می شود که از خصوصیات بارز قایق بادیاکسپلورر 2 نفره می باشد . قایق بادی اکسپلورر داری گواهینامه استاندارد بین المللی ISO 6185-1 NMMA-ABYC  است . 

 قایق بادی کایاک اکسپلورر از جمله مدل قایق های بادی است که مورد توجه افراد بی شماری قرار گرفته است. این محصول به گونه ای تولید شده است که می توان آن را در بازه زمانی طولانی مورد استفاده قرار داد زیرا برای تولید محصولات اینتکس از بهترین و باکیفیت ترین مواد اولیه بهره گرفته شده است. این مدل از قایق را می توان در تمام آب ها مورد استفاده قرار داد .

خرید قایق بادی کایاک اکسپلورر با مناسب ترین قیمت 

خرید این محصول به صورت آنلاین و حضوری از بازرگانی ایلی تویز امکان پذیر می باشد . شرکت ایلی تویز که نمایندگی کمپانی اینتکس است، بهترین و باکیفیت ترین مدل از قایق بادی کایاک را در دسترس مصرف کنندگان قرار می دهد. خرید مستقیم از طریق نمایندگی اینتکس سبب می گردد تا بتوان محصولی باکیفیت بالا را تهیه کرد که با بهره گیری از مواد اولیه مرغوب تولید شده اند. خرید این محصول از طریق نمایندگی ها سبب می گردد تا بتوان از خدمات پس از فروش این محصول بهره مند شد. خرید مستقیم از نمایندگی سبب می گردد تا این محصول را بتوان با قیمت مناسب تری نیز تهیه کرد.

کیفیت بالا قایق بادی کایاک اکسپلورر

قایق بادی کایاک با استفاده از بهترین و باکیفیت ترین مواد اولیه تولید شده است و همین این امر سبب شده تا این محصول را بتوان در بازه زمانی طولانی مورد استفاده قرار داد. به واسطه مرغوبیتی که این محصول داراست، توان تحمل افراد با وزن های بالا را نیز داراست و از همین جهت پاسخگوی نیاز تمام مصرف کنندگان بوده است. این محصول مطابق با آخرین و بهترین استاندارد های روز دنیا تولید شده است و همین امر سبب فروش بالای این مدل از قایق بادی شده است.

نمایندگی مرکزی اینتکس در ایران 

ایلی تویز نمایندگی اینتکس در ایران می باشد که به صورت گسترده در زمینه واردات و فروش عمده و تک این محصولات بادی فعالیت می نماید . شرکت بازرگانی ایلی تویز با داشتن سوابق طولانی در زمینه ارائه  محصولات بادی اینتکس با قیمت مناسب به مشتریان خود توانسته توجه خریداران و طرفداران این نوع محصولات بادی را به خود جلب نماید .

 

  

 

نمایندگی فروش آنلاین قایق بادی کایاک اینتکس ایران

قایق بادی کایاک برند اینتکس از جمله قایق هایی است که برای تفریح یا ورزش مناسب است و نمایندگی ایلی تویز آنها را به صورت آنلاین به فروش می رساند.

قایق بادی کایاک

در فصل های گرم ساحل و در مسافرت به جزیره ها و مناطق ساحلی، قایق های بادی از پر کاربرد ترین و هیجان انگیز ترین وسایل برای تفریحات خانوادگی و یا تمرینات ورزش های آبی و حتی ماهیگیری به حساب می آیند. قایق بادی کایاک، با انواع مدل ها و ابعاد توسط شرکت امریکایی اینتکس تولید می شوند. انواع قایق های مختلف اینتکس توسط این مرکز به صورت اینترنتی به فروش می رسد. قایق کایاک از قایق های پر کاربرد به منظور استفاده در انواع فعالیت های آبی و تفریحی و ورزشی به شمار می آید.

طراحی قایق بادی کایاک اینتکس

قایق بادی کایاک اینتکس را می توان به راحتی مورد استفاده و حمل و نقل در تمام آبهای آرام رودخانه ها و سد ها قرار داد. انواع قایق های اینتکس با پی وی سی محکم و سه لایه و الیاف مرغوب و همچنین طراحی تخصصی تولید می شوند تا در مقابل آسیب های فیزیکی و فشار های احتمالی، مقاوم تر باشند و تعادل خوبی بر روی آّب داشته باشند. از دیگر مزیت های این قایق ها می توان به پر و خالی شدن آسان آنها از باد اشاره کرد. از طرفی قایق های کایاک اینتکس به همراه دو پارو به مشتریان عرضه می شوند تا قایقرانی بر روی آب را راحت تر نمایند و استفاده تخصصی از قایق را نیز ممکن سازند.

نمایندگی فروش آنلاین قایق بادی کایاک اینتکس در اصفهان

قایق های بادی کایاک حرفه ای برند اینتکس در نمایندگی آنلاین ایلی تویز در اصفهان، با بهترین قیمت و کیفیت اصلی به فروش می رسند.

نمایندگی ایلی تویز انواع قایق های بادی اینتکس را با بهترین قیمت به فروش می رساند. قایق های بادی کایاک ، با انواع ابعاد توسط شرکت امریکایی اینتکس تولید و به بازار عرضه می شوند. قایق کایاک از قایق های پر کاربرد به منظور استفاده در انواع فعالیت های آبی به شمار می آید. در فصل های گرم ساحل و در مسافرت به جزیره ها و مناطق ساحلی، قایق های بادی از پر کاربرد ترین و هیجان انگیز ترین وسایل برای تفریحات خانوادگی و یا تمرینات ورزش های آبی و حتی ماهیگیری به حساب می آیند.

قایق بادی حرفه ای اینتکس کایاک

قایق های بادی کایاک اینتکس را می توان به راحتی مورد استفاده و حمل و نقل قرار داد. انواع قایق های اینتکس با پی وی سی محکم و سه لایه، الیاف درجه یک و همچنین طراحی تخصصی تولید می شوند تا در مقابل آسیب های فیزیکی و فشار های احتمالی، مقاوم تر باشند و تعادل خوبی بر روی آّب حفظ کنند. از دیگر مزیت های این قایق ها می توان به پر و خالی شدن آسان آنها از باد اشاره کرد. از طرفی قایق های کایاک اینتکس به همراه دو پارو به مشتریان عرضه می شوند تا قایقرانی بر روی آب را راحت تر نمایند و استفاده تخصصی از قایق را نیز ممکن سازند.

نمایندگی فروش قایق بادی کایاک ایلی تویز

قایق های بادی کایاک اینتکس جزو محصولات مطمئن جهت انواع تفریحات آبی به شمار می روند که می توان آنها را از طریق نمایندگی ها تهیه نمود. ایلی تویز از معتبر ترین نمایندگی های فروش محصولات اینتکس در ایران است.

نمایندگی فروش ایلی تویز

قایق های بادی کایاک با انواع مدل ها و قیمت ها توسط شرکت بزرگ اینتکس امریکا تولید شده و مجموعه متنوعی از آنها توسط این مرکز به صورت اینترنتی فروش می رسد. در فصل های گرم و خشک سال، قایق های بادی از پر کاربرد ترین وسایل برای تفریحات خانوادگی و یا تمرینات ورزش های آبی به شمار می روند. قایق کایاک به خاطر نوع طراحی بدنه و مقاومت بالای فیزیکی اش، انتخاب مناسبی برای تمام فعالیت های آبی به شمار می آیند.

قایق های بادی کایاک اینتکس با کیفیت اصلی

قایق های بادی اینتکس به راحتی از باد پر و خالی می شوند و حمل و نقل آنها نیز به راحتی صورت می گیرد. قایق های بادی کایاک را می توان در دریا یا رودخانه هم استفاده کرد. از آنجا که حفظ ایمنی و تعادل برای مصرف کنندگان این محصولات بسیار مهم است، انواع قایق های شرکت اینتکس با پی وی سی محکم و طراحی تخصصی تولید می شوند تا رضایت خاطر و امنیت هر چه بیشتر مشتریان را فراهم کنند.

فروشگاه ایلی تویز ( بازرگانی باختری )، عرضه کننده محصولات تفریحی بادی، آبی و کمپینگ اینتکس با بیش از 10 سال سابقه درخشان در واردات ، فروش و خدمات  ...

تماس با ما

آدرس: تهران، خیابان فداییان، خیابان شهید غیبی، بلوار شهدا، پلاک 19

تلفن: 02155576345 - 02155576343 - 09011042401

Medical Off Google + Medical Off Youtube Medical Off Instagram Medical Off Facebook
Medical Off Aparat Medical Off Twitter Medical Off LinkedIn Medical Off Telegram