قایق بادی 4 نفره - ایلی تویز - نمایندگی رسمی محصولات اینتکس


Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 77

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 86

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 145

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 187

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 222

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 262

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 296

Notice: Undefined property: stdClass::$introtext in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 317

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 77

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 86

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 145

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 187

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 222

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 262

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 296

Notice: Undefined property: stdClass::$introtext in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 317

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 77

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 86

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 145

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 187

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 222

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 262

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 296

Notice: Undefined property: stdClass::$introtext in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 317

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 77

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 86

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 145

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 187

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 222

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 262

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 296

Notice: Undefined property: stdClass::$introtext in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 317

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 77

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 86

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 145

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 187

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 222

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 262

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 296

Notice: Undefined property: stdClass::$introtext in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 317

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 77

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 86

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 145

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 187

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 222

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 262

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 296

Notice: Undefined property: stdClass::$introtext in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 317

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 77

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 86

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 145

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 187

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 222

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 262

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 296

Notice: Undefined property: stdClass::$introtext in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 317

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 77

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 86

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 145

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 187

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 222

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 262

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 296

Notice: Undefined property: stdClass::$introtext in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 317

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 77

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 86

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 145

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 187

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 222

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 262

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 296

Notice: Undefined property: stdClass::$introtext in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 317

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 77

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 86

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 145

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 187

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 222

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 262

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 296

Notice: Undefined property: stdClass::$introtext in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 317

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 77

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 86

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 145

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 187

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 222

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 262

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 296

Notice: Undefined property: stdClass::$introtext in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 317

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 77

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 86

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 145

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 187

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 222

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 262

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 296

Notice: Undefined property: stdClass::$introtext in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 317

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 77

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 86

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 145

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 187

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 222

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 262

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 296

Notice: Undefined property: stdClass::$introtext in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 317

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 77

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 86

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 145

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 187

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 222

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 262

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 296

Notice: Undefined property: stdClass::$introtext in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 317

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 77

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 86

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 145

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 187

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 222

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 262

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 296

Notice: Undefined property: stdClass::$introtext in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 317

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 77

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 86

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 145

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 187

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 222

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 262

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 296

Notice: Undefined property: stdClass::$introtext in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 317

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 77

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 86

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 145

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 187

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 222

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 262

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 296

Notice: Undefined property: stdClass::$introtext in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 317

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 77

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 86

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 145

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 187

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 222

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 262

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 296

Notice: Undefined property: stdClass::$introtext in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 317

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 77

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 86

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 145

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 187

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 222

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 262

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 296

Notice: Undefined property: stdClass::$introtext in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 317

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 77

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 86

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 145

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 187

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 222

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 262

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 296

Notice: Undefined property: stdClass::$introtext in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 317

قایق بادی 4 نفره - ایلی تویز - نمایندگی رسمی محصولات اینتکس

لیست قیمت آنلاین قایق بادی 4 نفره اینتکس

قایق های بادی 4 نفره یا خانوادگی اینتکس با انواع مدل ها در این مرکز موجود می باشند و می توان آنها را از طریق خرید آنلاین تهیه نمود. لیست قیمت تمامی این محصولات در سایت فروشگاه ارائه شده است.

قیمت قایق بادی

شرکت اینتکس با ارائه مرغوب ترین محصولات بادی در جهان، انواع قایق های بادی با ظرفیت های مختلف از یک نفره تا 4 نفره را تولید کرده و به صورت گسترده در نمایندگی های رسمی این شرکت به فروش می رساند. قایق های اینتکس نیز همانند سایر محصولات این شرکت امریکایی از استحکام و مقاومت بالای بدنه در برابر انواع فشار ها و ضربات برخوردارند. محصولات اینتکس اورجینال را در ایران، می توان به صورت آنلاین ، از این نمایندگی رسمی تهیه نمود.

بهترین قایق ورزشی بادی اینتکس

در فصول گرم و آفتابی، گردش ها و تفریح های آبی رواج پیدا می کنند. یک قایق بادی سبک و مقاوم می تواند لذت این گردش ها را چند برابر کند. قایق های بادی اینتکس به خاطر اینکه از پی وی سی سه لایه ساخته می شوند و طراحی تخصصی دارند، کمتر دچار صدمه و آسیب می شوند، وزن بسیار سبکی دارند و می توان آنها را به راحتی و به هر مکانی حمل کرد. این قایق ها را می توان برای انواع اهداف ورزشی و تفریحی و حرفه ای استفاده کرد. قایق های اینتکس حس امنیت داشتن در آب را به مصرف کننده می بخشند و می توانند سالهای سال بدون هیچ آسیبی مورد مصرف قرار گیرند.

نمایندگی رسمی فروش انواع قایق بادی مارینر 4 نفره اینتکس در مشهد

قایق حرفه ای مارینر برند اینتکس با کیفیت اصلی و ظرفیت 4 نفره را می توان از این نمایندگی رسمی فروش محصولات اینتکس در مشهد خریداری نمود.

قایق بادی اینتکس

از آنجا که قایق های مارینر نسبت به سایر قایق های بادی امکانات زیاد تری دارند و از انواع حرفه ای قایق ها به شمار می آیند، از آنها می توان در جهت انجام فعالیت های مختلف آبی استفاده کرد. این قایق ها از پی وی سی سه لایه و بسیار محکم ساخته شده اند و از استحکام بسیار بالای بدنه در برابر انواع صدمات فیزیکی برخوردار می باشند. نوار اطراف این قایق ها نیز آنها را به صورتی مضاعف در برخورد با موانع احتمالی، مقاوم کرده است. قایق های مارینر اینتکس را می توان به وسیله خرید اینترنتی از این فروشگاه تهیه نمود.

قایق مارینر 4 نفره اورجینال اینتکس

قایق های مارینر را بخاطر جنس و کیفیت و همچنین امکاناتشان می توان یک قایق حرفه ای کامل به حساب آورد و از آنها در انواع فعالیت های ورزشی و ماهیگیری و حتی عملیات نجات، استفاده نمود. قایق های مارینر دارای تاییدیه گارد ساحلی امریکا می باشند و همین امر سبب شده تا خریدار به امنیت و استحکام این قایق ها اعتماد داشته باشد. قایق مارینر علاوه بر بدنه مستحکم از قابلیت نصب موتور و امکان نصب چادر و اضافه نمودن صندلی، برخوردار است. مارینر های اینتکس با ظرفیت های 3 نفره و 4 نفره و با کیفیت اورجینال شرکتی، در این فروشگاه ارائه می شوند.

68351 قایق سی هاوک 4 نفره

قایق بادی سی هاوک قایقی از جنس پی وی سی و 3 لایه است که قابلیت نصب کیت و موتور را داراست .ظرفیت این قایق بادی تفریحی ، 4 نفر حداکثر وزن 480 کیلوگرم می باشد که به دلیل فضای زیاد داخل قایق ، قایقی ایده آل برای تفریح و ماهیگیری و خانواده محسوب می شود .از جمله متعلقات و خصوصیات قایق بادی تفریحی سی هاوک 4 نفره می توان به  پمپ باد دستی ، پارو آلومینیمی ، کیف ابزار ، لنسر ماهی گیری ، طناب دور ، قفل پارو ،بالشتک نشیمن ، برچسب تعمیرات و قیمت مناسب اشاره کرد .

تعرفه فروش بهترین قایق بادی مارینر 4 نفره اینتکس در مشهد

انواع قایق های بادی مارینر حرفه ای اینتکس در مشهد با ابعاد 3 نفره و 4 نفره و ارائه تعرفه فروش در این مرکز و با بهترین کیفیت ارائه می شوند.

قایق های حرفه ای مارینر اینتکس با ظریت های گوناگون جهت استفاده ورزشکاران و ماهیگیران و همچنین برای استفاده های حرفه ای دیگر چون عملیات امداد و نجات، تولید و عرضه می گردند. قایق های بادی مارینر را متخصصان با تجربه اینتکس، از هر جهت آزمایش می کنند تا تمام نکات امنیتی و کیفیتی در آنها به صورت کامل رعایت شود. با مراجعه به این نمایندگی می توان محصولات بادی اینتکس را به صورت اورجینال و با کیفیت اصلی و با دریافت تعرفه فروش، تهیه نمود.

فروش قایق مارینر اینتکس اصلی

از آنجا که محصولات بادی اینتکس در بازار از محبوبیت فراوانی برخوردارند، نمونه های مشابه و کپی این محصولات را می توان به وفور در فروشگاه ها مشاهده کرد. قایق های حرفه ای مارینر از آنجا که بیشتر برای فعالیت های جدی و حرفه ای به کار گرفته می شوند، از جمله محصولاتی هستند که دقت در اصل و اورجینال بودنشان برای خریدار، لازم است. چرا که انواع تقلبی این قایق می توانند برای استفاده های حرفه ای خطرناک باشند. قایق های مارینر اصلی اینتکس دارای تاییدیه گارد ساحلی امریکا از جهت امنیت می باشند. مارینر های اینتکس با ظرفیت های مختلف به بازار عرضه می گردند و می توان آنها را از طریق این نمایندگی آنلاین، در اسرع وقت تهیه و خریداری نمود.

خرید آنلاین قایق بادی مارینر 4 نفره اینتکس در مشهد

قایق های بادی مارینر 4 نفره را در مشهد می توان به وسیله خرید اینترنتی از این فروشگاه آنلاین تهیه نمود. قایق های مارینر از انواع مرغوب قایق های بادی موجود در بازار می باشند.

خرید قایق بادی

قایق های مارینر اینتکس از سری قایق های حرفه ای و تخصصصی جهت انجام ماهیگیری و فعالیت های ورزشی به حساب می آیند. قایق های مارینر توسط این فروشگاه به صورت اینترنتی و با کیفیت اورجینال، در اختیار خریداران قرار می گیرند. از آنجا که قایق های مارینر جزو گروه قایق های حرفه ای محسوب می شوند، باید از کیفیت و اورجینال بودن محصول اطمینان حاصل شده تا بتوان با خیال راحت از آنها استفاده کرد.

انواع قایق بادی مارینر حرفه ای

قایق های حرفه ای مارینر در انواع مختلف و با ظرفیت های گوناگون، توسط شرکت امریکایی اینتکس تولید می شوند و از مشهور ترین قایق ها در میان محصولات موجود در بازار به حساب می آیند. این قایق ها به خاطر جنس بدنه مستحکم ساخته شده از پی وی سی چند لایه، محل قرار گیری چادر، محل قرار گیری چوب ماهیگیری، داشتن طناب نجات، داشتن دو پارو و همچنین قابلیت نصب موتور و استفاده بعنوان قایق موتوری، از خاص ترین تولیدات بادی اینتکس به شمار می آید. این قایق ها به سرعت از باد پر می شوند و محفظه های تخلیه قدرتمندی که دارند، کار تخلیه قایق را نیز تسریع می کنند.

خرید انواع قایق بادی مارینر 4 نفره اینتکس

انواع قایق های بادی مارینر حرفه ای اینتکس با ظرفیت 4 نفره و 3 نفره را می توان از طریق خرید اینترنتی از این مرکز، تهیه و استفاده نمود.

انواع قایق بادی

از آنجا که قایق های مارینر نسبت به سایر قایق های بادی امکانات زیاد تری دارند، از آنها می توان در جهت انجام فعالیت های مختلف آبی استفاده کرد. این قایق ها از پی وی سی سه لایه و بسیار محکم ساخته شده اند و از استحکام بسیار بالای بدنه در برابر انواع صدمات فیزیکی برخوردار می باشند. نوار اطراف این قایق ها نیز آنها را به صورتی مضاعف در برخورد با موانع احتمالی، مقاوم کرده است. قایق های مارینر اینتکس را می توان به وسیله خرید اینترنتی از این فروشگاه تهیه نمود.
قایق مارینر 4 نفره اورجینال اینتکس
قایق های مارینر را بخاطر جنس و کیفیت و همچنین امکاناتشان می توان یک قایق حرفه ای کامل به حساب آورد و از آنها در انواع فعالیت های ورزشی و ماهیگیری و حتی عملیات نجات، استفاده نمود. قایق های مارینر دارای تاییدیه گارد ساحلی امریکا می باشند و همین امر سبب شده تا خریدار به امنیت و استحکام این قایق ها اعتماد داشته باشد. قایق مارینر علاوه بر بدنه مستحکم از قابلیت نصب موتور و امکان نصب چادر و اضافه نمودن صندلی، برخوردار است. مارینر های اینتکس با ظرفیت های 3 نفره و 4 نفره و با کیفیت اورجینال شرکتی، در این فروشگاه ارائه می شوند.

خرید اینترنتی بهترین قایق بادی 4 نفره

قایق بادی 4 نفره از بهترین و باکیفیت ترین مدل از قایق های بادی به شمار می آید که به صورت خرید اینترنتی با قیمت بسیار مناسبی می توان این محصول را تهیه کرد.

خرید اینترنتی بهترین قایق بادی 4 نفره

استفاده از قایق بادی 4 نفره این امکان را فراهم می آورد تا بتوان اوقات بسیار مفرحی را گذارند. این قایق قابل استفاده در تمام رودخانه ها و دریاهاست که همین امر موجب شده تا فروش آن با رشد قابل ملاحظه ای همراه گردد. قایق بادی 4 نفره با بهره گیری از مرغوب ترین مواد اولیه تولید شده است و به همین علت با اطمینان خاطر می توان از آن بهره مند شد.

ویژگی قایق بادی 4 نفره

قایق بادی 4 نفره از ویژگی های بسیار خاص و منحصر به فردی برخوردار می باشد. از جمله مهم ترین ویژگی های این محصول می توان به وزن سبک، جا به جایی آسان، قیمت مناسب و همچنین کیفیت بالای این محصول اشاره نمود. دارا بدون این ویژگی ها موجب شده تا این محصول مورد توجه افراد بی شماری قرار گیرد. قایق بادی 4 نفره را می توان در سایز های مختلفی خریداری کرد. این محصول از تنوع بسیار بالایی در رنگ نیز برخوردار است که با توجه به سلیقه و نیاز می توان آن را تهیه نمود و مورد استفاده قرار داد.

خرید اینترنتی بهترین قایق بادی 4 نفره ارزان

قایق بادی 4 نفره را با بهترین کیفیت، می توان در انواع مدل های قایق از برند اینتکس جست و جو کرد و آنها را به وسیله خرید اینترنتی از فروشگاه لایلی تویز و با قیمت ارزان تهیه نمود.

قایق بادی 4 نفره در انواع مدل های تفریحی و حرفه ای قایق بادی برند اینتکس موجودند و می توان آنها را برای استفاده های خانوادگی و دوستانه استفاده نمود. شرکت اینتکس با ارائه باکیفیت ترین محصولات بادی در جهان، انواع قایق های بادی با ظرفیت های مختلف را تولید کرده و به صورت گسترده در نمایندگی های رسمی این شرکت به فروش می رساند. قایق های اینتکس نیز همانند سایر محصولات این شرکت امریکایی از استحکام و مقاومت بالایی برخوردارند. محصولات اینتکس اورجینال را در ایران، می توان به صورت آنلاین و اینترنتی، از نمایندگی معتبر ایلی تویز تهیه نمود.

خرید بهترین قایق تفریحی بادی

قایق بادی 4 نفره در مدل های تفریحی و حرفه ای قایق برند اینتکس دیده می شوند. در فصول گرم و آفتابی، گردش ها و تفریح های آبی رواج زیادی پیدا می کنند. یک قایق بادی سبک و مقاوم می تواند لذت این گردش ها را چند برابر کند. قایق بادی های اینتکس به خاطر اینکه از پی وی سی چند لایه و الیاف مرغوب ساخته می شوند و طراحی تخصصی دارند، کمتر دچار صدمه و آسیب می شوند. این قایق ها وزن بسیار سبکی دارند و می توان آنها را به راحتی با خود به هر مکانی حمل کرد. قایق های اینتکس به سرعت از باد پر و خالی می شوند و در هر مکانی قابل استفاده هستند.

خرید اینترنتی بهترین قایق بادی مارینر 4 نفره اینتکس در مشهد

انواع قایق های بادی مارینر حرفه ای اینتکس با ابعاد گوناگون توسط این مرکز و به صورت اینترنتی به فروش می رسد. این قایق ها را می توان در مشهد از طریق خرید آنلاین تهیه نمود.

قایق بادی اینتکس

قایق های بادی مارینر اینتکس را به خاطر جنس و کیفیت و همچنین امکاناتشان می توان یک قایق حرفه ای کامل به حساب آورد و از آنها در انواع فعالیت های تفریحی آبی و ورزشی و ماهیگیری و حتی عملیات امداد و نجات، استفاده نمود. فروشگاه اینترنتی ایلی تویز قایق های مارینر را با ظرفیت های مختلف 3 نفره و 4 نفره و با کیفیت اصلی و به صورت اورجینال ارائه می دهد و می توان تمامی مدل های آنها را پس از بررسی و مشاهده خریداری نموده و درب منزل تحویل گرفت.

فروش قایق حرفه ای اینتکس

قایق های مارینر دارای تاییدیه گارد ساحلی امریکا می باشند و همین امر سبب شده تا کاربر بتواند به امنیت و استحکام این قایق ها اطمینان کند. قایق مارینر علاوه بر بدنه مستحکم از قابلیت نصب موتور، دارا بودن طناب نجات، امکان نصب چادر و اضافه نمودن صندلی، برخوردار است. مارینر های اینتکس به راحتی از باد پر و خالی می شوند و از حفظ تعادل فوق العاده ای بر روی آب برخوردارند. این قایق ها به خاطر نوع طراحی بدنه و امکاناتی که برای آنها در نظر گرفته شده، جزو قایق های مناسب برای انواع فعالیت های حرفه ای و ورزشی به حساب می آیند.

خرید بهترین قایق بادی مارینر 4 نفره اینتکس intex

قایق بادی مارینر 4 نفره اینتکس از جمله قایق های حرفه ای این برند است که بهترین انواع آن را می توان از فروشگاه ایلی تویز خریداری نمود.

قایق بادی اینتکس

قایق بادی مارینر را می توان با خرید آنلاین از فروشگاه ایلی تویز تهیه نمود. قایق های مارینر را به خاطر جنس و کیفیت و همچنین امکاناتشان می توان یک قایق حرفه ای کامل به حساب آورد و از آنها در انواع فعالیت های تفریحی آبی و حرفه ای ورزشی و ماهیگیری و حتی عملیات امداد و نجات، استفاده نمود. فروشگاه ایلی تویز قایق های مارینر اینتکس را با ظرفیت 4 نفره و با کیفیت اصل شرکتی و به صورت اورجینال ارائه می دهد و می توان تمامی مدل های آنها را پس از بررسی و مشاهده خریداری نموده و درب منزل تحویل گرفت.

قایق حرفه ای اینتکس مارینر

قایق بادی مارینر دارای تاییدیه گارد ساحلی امریکا می باشد و همین امر سبب شده تا مصرف کننده بتواند به امنیت و استحکام این قایق ها اطمینان داشته باشد. قایق مارینر علاوه بر بدنه مستحکم از قابلیت نصب موتور، دارا بودن طناب نجات، امکان نصب چادر و اضافه نمودن صندلی، برخوردار است. مارینر های اینتکس به راحتی از باد پر و خالی می شوند و از حفظ تعادل فوق العاده ای بر روی آب برخوردارند. این قایق ها به خاطر نوع طراحی بدنه و امکاناتی که برای آنها در نظر گرفته شده، جزو قایق های مناسب برای انواع فعالیت های حرفه ای و ورزشی آبی به حساب می آیند. این قایق ها بهترین انتخاب برای مصرف کنندگان هستند، چرا که با تامین تمام خواسته های آنها باعث می شود تا هدف مورد نظر کاربران چه حرفه ای و کاری و چه تفریحی، به خوبی تحقق پذیرد.

فروش اینترنتی انواع قایق بادی 4 نفره اینتکس

قایق های بادی 4 نفره اینتکس در انواع مدل ها تولید می شوند و مجموعه گسترده ای از آنها در این مرکز به صورت اینترنتی به فروش می رسد.

فروش قایق بادی

 در فصل های گرم سال، سفرهای تفریحی در سواحل دریاهای مختلف رواج زیادی پیدا می کنند. داشتن یک قایق بادی 4 نفره و خانوادگی در این سفر ها می تواند اسباب تفریح مصرف کنندگان را با امنیت کامل فراهم بیاورد. شرکت اینتکس با ارائه مرغوب ترین محصولات بادی در سراسر جهان، این قایق ها را تولید کرده و به صورت گسترده در اقصی نقاط جهان عرضه می کند. محصولات اینتکس را در ایران می توان به صورت اینترنتی و غیر حضوری از طریق این نمایندگی رسمی تهیه نمود. تمامی محصولات اینتکس در این مرکز به صورت اورجینال به  فروش می رسند.

قایق بادی ماهیگیری اینتکس

قایق های بادی اینتکس با ظرفیت های مختلف ، برای تفریحات آبی و ماهیگیری و ورزش و عملیات نجات، ساخته می شوند. جنس این قایق ها از پی وی سی محکم چند لایه است که باعث استقامت بالای محصول در مقابل ضربات مختلف فیزیکی و فشار های مکانیکی شده است. قایق های اینتکس وزن سبکی دارند و به آسانی از باد پر و خالی شده و می توان آنها را به راحتی حمل و نقل نمود. علی رغم وزن سبک، همه قایق های اینتکس ایمنی بالایی دارند و تعادلشان را به خوبی روی آب حفظ می کنند.

فروش اینترنتی بهترین قایق بادی 4 نفره اینتکس در تهران

انواع قایق های بادی با ظرفیت 4 نفره و در بهترین کیفیت توسط این مرکز به صورت اینترنتی در تهران و شهرستان ها به فروش می رسند.

قایق های بادی 4 نفره اینتکس در تمامی مدل های قایق بادی این شرکت مشاهده می شوند. اینتکس با ارائه انواع مختلف قایق با کاربری های گوناگون، کار را برای خریداران و مصرف کنندگان راحت کرده است. انواع قایق های این شرکت را می توان برای اهداف تفریحی، قایقرانی ورزشی و ماهیگیری و عملیات امداد و نجات، استفاده کرد. تمامی مدل های قایق بادی اینتکس در این مرکز موجود است و می توان ظرفیت های مختلف یک نفره و یک نفره و چند نفره آنها را تهیه کرد.

قایق های بادی مختلف اینتکس عالی

قایق های بادی تولید شده توسط شرکت امریکایی اینتکس در انواع مدل ها و برای کاربری های مختلف ارائه می شوند. این قایق ها همگی از پی وی سی سه لایه و بسیار محکم ساخته می شوند و به همین دلیل در برابر انواع فشار ها و ضربه ها مقاومت نشان می دهند. قایق های اینتکس به صورتی طراحی شده اند که به راحتی برای استفاده آماده شوند و بهترین تعادل را بر روی آب داشته باشند. بعضی از قایق های بادی ارائه شده توسط این شرکت، قابلیت نصب موتور را نیز دارند. کیفیت محصولات بادی اینتکس، عالی ترین درجه کیفی را در میان محصولات موجود در بازار دارند.

فروش اینترنتی قایق بادی مارینر 4 نفره باکیفیت

قایق های مارینر حرفه ای باکیفیت را می توان در ظرفیت های 3 نفره و 4 نفره از این مرکز فروش و به صورت اینترنتی تهیه نمود.

فروش اینترنتی قایق

قایق مارینر را می توان یکی از چشمگیر ترین تولیدات شرکت اینتکس دانست. این قایق ها از پی وی سی سه لایه به همراه الیاف ابریشمی ساخته می شوند و در مقابل انواع صدمه ها و آسیب های احتمالی فیزیکی و محیطی مقاومند. انواع قایق های مارینر با ظرفیت های مختلف را می توان از این فروشگاه اینترنتی تهیه کرد. این مرکز ارائه دهنده بهترین محصولات بادی موجود در کشور با قیمت مناسب می باشد.

قیمت قایق بادی مارینر اینتکس

قایق های مارینر به خاطر قابلیت نصب موتور، قابلیت نصب چادر، داشتن دو پاروی آلومینیومی و همچنین داشتن طناب نجات، از دیگر قایق های بادی موجود در بازار مجزا می شوند. قایق های بادی مارینر اینتکس برای استفاده های حرفه ای و تخصصی به کار گرفته می شوند. انواع مختلف این قایق ها را می توان در لیست محصولات موجود در این مرکز مشاهده نمود. از دیگر خصوصیات این قایق می توان به کف فایبر گلاسی و حفظ تعادل فوق العاده آنها روی آب اشاره کرد. این قایق ها به خاطر داشتن امکانات زیاد و آپشن های گوناگون، در انواع فعالیت های حرفه ای و ورزشی، ماهیگیری، طبیعت گردی و همچنین عملیات امداد و نجات مورد استفاده قرار می گیرند.

فروش بهترین قایق بادی 4 نفره باکیفیت

انواع باکیفیت قایق های بادی با ظرفیت های مختلف یک نفره و دو نفره و 4 نفره در این واحد به صورت آنلاین به فروش می رسد. تمامی محصولات این مرکز با بهترین قیمت عرضه شده اند.

قایق بادی 4 نفره

شرکت اینتکس با ارائه باکیفیت ترین محصولات بادی در جهان، انواع قایق های بادی با ظرفیت های مختلف را تولید کرده و به صورت گسترده در نمایندگی های رسمی این شرکت به فروش می رساند. قایق های اینتکس نیز همانند سایر محصولات این شرکت امریکایی از استحکام و مقاومت بالایی برخوردارند. محصولات اینتکس اورجینال را در ایران، می توان به صورت آنلاین و اینترنتی، از نمایندگی های معتبر تهیه نمود.

خرید بهترین قایق های تفریحی بادی

در فصول گرم و آفتابی، گردش ها و تفریح های آبی رواج پیدا می کنند. یک قایق بادی سبک و مقاوم می تواند لذت این گردش ها را چند برابر کند. قایق های بادی اینتکس به خاطر اینکه از پی وی سی چند لایه ساخته می شوند و طراحی تخصصی دارند، کمتر دچار صدمه و آسیب می شوند. این قایق ها وزن بسیار سبکی دارند و می توان آنها را به راحتی با خود حمل کرد. قایق های اینتکس به سرعت از باد پر و خالی می شوند و در هر مکانی قابل استفاده هستند.

فروش قایق بادی 4 نفره اینتکس در اصفهان

قایق های بادی 4 نفره اینتکس، مدل های گوناگونی دارند و می توان آنها در اصفهان از طریق فروش اینترنتی این مرکز، تهیه و خریداری نمود.

 قایق بادی اینتکس

شرکت اینتکس با ارائه با کیفیت ترین محصولات بادی، انواع قایق بادی با ظرفیت های مختلف یک نفره و چند نفره را تولید کرده و به صورت گسترده در نمایندگی های رسمی این شرکت در اصفهان و تهران و سایر شهر های ایران، به فروش می رساند. قایق های اینتکس نیز همانند سایر محصولات این شرکت امریکایی از استحکام و مقاومت بالایی برخوردارند. محصولات اینتکس اورجینال را در ایران، می توان به صورت آنلاین و اینترنتی، از نمایندگی های معتبر تهیه نمود.

خرید بهترین قایق های تفریحی بادی

در فصول گرم و آفتابی، گردش ها و تفریح های آبی رواج زیادی پیدا می کنند. یک قایق بادی سبک و مقاوم و امن، می تواند لذت این گردش ها را چند برابر کند. قایق های بادی اینتکس به خاطر اینکه از پی وی سی چند لایه ساخته می شوند و طراحی تخصصی دارند، کمتر دچار صدمه و آسیب می شوند و حتی در صورت سوراخ شدن، با یک تکه چسب قابل تعمیر می باشند. این قایق ها وزن بسیار کمی دارند و در حالت بدون باد، می توان آنها را به راحتی با خود حمل کرد. قایق های اینتکس به سرعت از باد پر و خالی می شوند و در هر مکانی قابل استفاده هستند.

فروشگاه انواع قایق بادی مارینر 4 نفره باکیفیت

قایق بادی مارینر 4 نفره و باکیفیت اینتکس در فروشگاه ایلی تویز ارائه می شود. این قایق ها را می توان برای تمام فعالیت های حرفه ای و ورزشی استفاده نمود.

انواع قایق بادی

قایق های حرفه ای مارینر جهت استفاده ورزشکاران و ماهیگیران و همچنین برای استفاده های حرفه ای دیگر چون عملیات امداد و نجات، تولید و عرضه می گردند. قایق بادی مارینر حرفه ای اینتکس با ظرفیت 4 نفره و دیگر ظرفیت ها، در فروشگاه ایلی تویز با بهترین قیمت عرضه می گردد. قایق بادی مارینر را متخصصان با تجربه اینتکس، از هر جهت آزمایش می کنند تا تمام نکات امنیتی و کیفیتی در آنها به صورت کامل رعایت شود. این قایق ها مستهلک نمی شوند و از تعادل بالایی بر روی آب برخوردارند. با مراجعه به نمایندگی های معتبر اینتکس می توان محصولات بادی آن را به صورت اورجینال و با کیفیت اصلی و شرکتی تهیه نمود.

قایق حرفه ای مارینر اصلی اینتکس

محصولات بادی اسنتکس سالهاست که بعنوان بهترین و مرغوب ترین وسایل بادی موجود در جهان شناخته می شوند که نمونه های تقلبی آنها نیز به وفور یافت می شود. در این میان قایق های بادی اینتکس به خاطر کیفیت بالا و تعادل بی نظیرشان بر روی آب، از جمله محصولات پر طرفدار برند اینتکس به حساب می آیند.  قایق بادی مارینر از آنجا که بیشتر برای فعالیت های جدی و حرفه ای به کار گرفته می شوند،نیاز است تا به صورت اورجینال خریداری شوند تا استحکام و کیفیت مورد نظر کاربر را تامین کنند. قایق های مارینر اصلی اینتکس دارای تاییدیه گارد ساحلی امریکا از جهت امنیت می باشند. مارینر های اینتکس با ظرفیت های مختلف به بازار عرضه می گردند و می توان آنها را از طریق این نمایندگی آنلاین، در اسرع وقت تهیه و خریداری نمود.

فروشگاه اینترنتی آنلاین قایق بادی مارینر 4 نفره ایلی تویز

قایق بادی مارنیز 4 نفره اینتکس را می توان به صورت اینترنتی و آنلاین از طریق فروشگاه ایلی تویز خریداری نمود و از آن بهره مند شد. قایق بادی مارنیز به گونه ای طراحی شده است که می توان به آسانی و در بازه زمانی کوتاهی آن را با استفاده از پمپ های برقی باد نمود. این محصول در رنگ ها و سایزهای مختلفی طراحی و تولید شده است. به واسطه تنوعی که این محصول از آن برخوردار می باشد، تمام افراد می توانند مطابق با نیاز و سلیقه خود برای خرید آن اقدام نمایند. این مدل از قایق به گونه ای تولید شده است که در آب های مختلف قابل استفاده می باشد.

قایق بادی 4 نفره

کیفیت بالا قایق بادی مارنیر 4 نفره

قایق بادی مارنیر 4 نفره از مدل قایق های بادی محسوب می شود که از کیفیت بسیار بالایی برخوردار می باشد. به واسطه کیفیتی که این محصول داراست، می توان در مدت زمان طولانی و بدون به وجود آمدن هیچ گونه مشکلی از این مدل قایق بهره مند گردید. قایق بادی مارنیر به واسطه استحکامی که از آن برخوردار می باشد، در برابر ضربه نیاز دارای مقاومت بالایی می باشد. این قایق از تحمل وزن بسیار بالایی نیز برخوردار است و به همین جهت می توان با خیالی آسوده از آن استفاده کرد و از قایقرانی لذت برد.

ویژگی های قایق بادی مارنیر 4 نفره

قایق بادی مارنیر 4  نفره از ویژگی های بسیار خاص و منحصر به فردی برخوردار می باشد. به سبب داشتن این ویژگی های منحصر به فرد، این محصول مورد توجه بسیاری از قایقران ها قرار گرفته است. از جمله ویژگی های قایق بادی مارنیر 4 نفره آن است که این محصول دارای قیمت بسیار مناسب و مقرون به صرفه ای می باشد و به همین جهت تمام افراد می توانند آن را تهیه نمایند. همچنین می توان اشاره نمود که این قایق به واسطه ساختاری که داراست، از وزن بسیار سبکی برخوردار می باشد و به همین علت می توان آن را به آسانی جا به جا کرد.

فروشگاه اینترنتی انواع قایق بادی 4 نفره ارزان

انواع مدل های قایق بادی 4 نفره ارزان را می توان از این فروشگاه اینترنتی با بهترین قیمت خریداری و تهیه نمود.

قایق های بادی با ابعاد 4 نفره از انواع پر فروش محصولات این شرکت هستند که توسط این نمایندگی به صورت آنلاین به فروش می رسند و در اسرع وقت برای خریداران ارسال می شوند.اینتکس یکی از معتبر ترین شرکت ها در زمینه تولید محصولات بادی در دنیا است. شرکت اینتکس یک شرکت بزرگ امریکایی است که سالهاست به عنوان تولید کننده بهترین محصولات بادی در جهان شناخته شده و طرفداران زیادی دارد. تمامی محصولات ارائه شده توسط این نمایندگی اورجینال می باشند و با کیفیت اصل شرکتی ارائه می شوند.

قایق بادی اینتکس 4  نفره محکم

قایق های اینتکس، همانند دیگر محصولات این شرکت، مقاومت بالایی در مقابل ضربات و آسیب های فیزیکی نشان می دهند، چرا که از پی وی سی سه لایه و الیاف درجه یک و محکم ساخته شده اند و به همین سبب متوسط عمر بالاتری هم نسبت به سایر محصولات مشابه دارند. قایق های بادی اینتکس در انواع مدل ها تولید شده و به راحتی روی آب حفظ تعادل می کنند. این قایق ها علاوه بر امنیت، وزن سبکی هم دارند که آنها را برای حمل و نقل به هر مکان مورد نظر، مناسب کرده است. قایق های اینتکس در مدل ها و ابعاد مختلف یک نفره و 2 نفره و چند نفره توسط این مرکز به فروش می رسند.

فروشگاه اینترنتی بهترین قایق بادی چلنجر 3 نفره

انواع قایق های بادی چلنجر با ابعاد 3 نفره و 4 نفره را می توان به صورت اورجینال، از این فروشگاه اینترنتی و با بهترین قیمت تهیه نمود.

فروشگاه قایق بادی

قایق های بادی انواع گسترده ای دارند. تعدادی از مدل های آنها برای ماهیگیری استفاده می شوند و مدلهایی برای کاربری های تفریحی و انواع دیگری از آنها نیز برای ورزش حرفه ای قایقرانی استفاده می شوند. قایق چلنجر با ظرفیت های مختلف توسط اینتکس تولید می شود و به بازار عرضه می گردند. قایق های چلنجر را می توان بعنوان قایق ماهیگیری و یا تفریحی، استفاده نمود. قایق های چلنجر اینتکس با جنس بسیار مقاوم و کیفیت بالا و قیمت مناسب، توسط این مرکز به فروش می رسد و می توان انواع آنها را در سایت مشاهده کرد.

قایق بادی تفریحی چلنجر اینتکس

قایق های بادی چلنجر از برند اینتکس، از بهترین انواع قایق های بادی موجود در بازار به شمار می روند. طراحی چلنجر ها باعث شده تا این محصول از استقامت فیزیکی بسیار بالا و همچنین تعادل منحصر به فرد روی آب بهره مند باشد. چلنجر به خاطر وزن سبکی که دارد، به راحتی حمل و نقل می شود. این قایق ها ایمنی حرکت بالایی دارند و برای انواع استفاده های ورزشی و تفریحی و ماهیگیری، انتخاب های بسیار مناسبی هستند. از آنجا که نمونه های تقلبی محصولات اینتکس در بازار به وفور یافت می شوند، نیاز است تا خرید آنها از طریق نمایندگی های معتبر صورت گیرد.

فروشگاه بهترین قایق بادی مارینر 4 نفره

قایق بادی مارینر اینتکس از بهترین محصولات تخصصی این شرکت است که با کیفیت اصلی و بهترین قیمت در این فروشگاه عرضه می شود.

قایق بادی 4 نفره

قایق مارینر را می توان یکی از چشمگیر ترین تولیدات اینتکس دانست. این قایق ها از پی وی سی سه لایه به همراه الیاف ابریشمی ساخته می شوند و در مقابل انواع صدمه ها و آسیب های احتمالی فیزیکی مقاومند. انواع قایق های مارینر با ظرفیت های مختلف را می توان از این فروشگاه تهیه کرد. این مرکز ارائه دهنده بهترین محصولات بادی موجود در کشور با قیمت مناسب می باشد.
خصوصیات قایق بادی مارینر حرفه ای
قایق های بادی مارینر اینتکس برای استفاده های حرفه ای و تخصصی به کار گرفته می شوند. انواع مختلف این قایق ها را می توان در لیست محصولات موجود در این مرکز مشاهده نمود. قایق های مارینر به خاطر قابلیت نصب موتور، قابلیت نصب چادر، داشتن دو پاروی آلومینیومی و همچنین داشتن طناب نجات، از دیگر قایق های بادی موجود در بازار مجزا می شوند. از دیگر خصوصیات این قایق می توان به کف فایبر گلاسی و حفظ تعادل فوق العاده آن روی آب اشاره کرد. این قایق ها به خاطر داشتن امکانات زیاد و آپشن های گوناگون، در انواع فعالیت های حرفه ای و ورزشی، ماهیگیری، طبیعت گردی و همچنین عملیات امداد و نجات مورد استفاده قرار می گیرند.

فروشگاه ایلی تویز ( بازرگانی باختری )، عرضه کننده محصولات تفریحی بادی، آبی و کمپینگ اینتکس با بیش از 10 سال سابقه درخشان در واردات ، فروش و خدمات  ...

تماس با ما

آدرس: تهران، خیابان فداییان، خیابان شهید غیبی، بلوار شهدا، پلاک 19

تلفن: 02155576345 - 02155576343 - 09011042401

Medical Off Google + Medical Off Youtube Medical Off Instagram Medical Off Facebook
Medical Off Aparat Medical Off Twitter Medical Off LinkedIn Medical Off Telegram