خرید قایق بادی - ایلی تویز - نمایندگی رسمی محصولات اینتکس


Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 77

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 86

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 145

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 187

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 222

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 262

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 296

Notice: Undefined property: stdClass::$introtext in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 317

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 77

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 86

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 145

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 187

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 222

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 262

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 296

Notice: Undefined property: stdClass::$introtext in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 317

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 77

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 86

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 145

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 187

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 222

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 262

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 296

Notice: Undefined property: stdClass::$introtext in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 317

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 77

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 86

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 145

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 187

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 222

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 262

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 296

Notice: Undefined property: stdClass::$introtext in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 317

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 77

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 86

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 145

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 187

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 222

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 262

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 296

Notice: Undefined property: stdClass::$introtext in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 317

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 77

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 86

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 145

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 187

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 222

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 262

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 296

Notice: Undefined property: stdClass::$introtext in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 317

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 77

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 86

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 145

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 187

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 222

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 262

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 296

Notice: Undefined property: stdClass::$introtext in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 317

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 77

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 86

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 145

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 187

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 222

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 262

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 296

Notice: Undefined property: stdClass::$introtext in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 317

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 77

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 86

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 145

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 187

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 222

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 262

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 296

Notice: Undefined property: stdClass::$introtext in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 317

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 77

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 86

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 145

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 187

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 222

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 262

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 296

Notice: Undefined property: stdClass::$introtext in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 317

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 77

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 86

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 145

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 187

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 222

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 262

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 296

Notice: Undefined property: stdClass::$introtext in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 317

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 77

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 86

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 145

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 187

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 222

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 262

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 296

Notice: Undefined property: stdClass::$introtext in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 317

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 77

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 86

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 145

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 187

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 222

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 262

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 296

Notice: Undefined property: stdClass::$introtext in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 317

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 77

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 86

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 145

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 187

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 222

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 262

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 296

Notice: Undefined property: stdClass::$introtext in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 317

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 77

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 86

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 145

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 187

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 222

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 262

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 296

Notice: Undefined property: stdClass::$introtext in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 317

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 77

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 86

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 145

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 187

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 222

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 262

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 296

Notice: Undefined property: stdClass::$introtext in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 317

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 77

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 86

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 145

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 187

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 222

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 262

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 296

Notice: Undefined property: stdClass::$introtext in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 317

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 77

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 86

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 145

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 187

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 222

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 262

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 296

Notice: Undefined property: stdClass::$introtext in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 317

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 77

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 86

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 145

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 187

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 222

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 262

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 296

Notice: Undefined property: stdClass::$introtext in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 317

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 77

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 86

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 145

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 187

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 222

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 262

Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 296

Notice: Undefined property: stdClass::$introtext in /home/ilitoysc/public_html/plugins/content/sumar/sumar.php on line 317

خرید قایق بادی - ایلی تویز - نمایندگی رسمی محصولات اینتکس

خرید قایق بادی کایاک اینتکس intex

انواع قایق های حرفه ای کایاک برند اینتکس intex مخصوص فعالیت های ورزشی را می توان از طریق خرید اینترنتی از این مرکز تهیه نمود.

قایق بادی اینتکس

قایق های بادی از پر کاربرد ترین و هیجان انگیز ترین وسایل برای تفریحات خانوادگی و یا تمرینات ورزش های آبی و حتی ماهیگیری به حساب می آیند. قایق های بادی کایاک حرفه ای، با انواع مدل ها و ابعاد توسط شرکت اینتکس intex تولید می شوند. انواع قایق های مختلف اینتکس توسط این مرکز به صورت اینترنتی به فروش می رسد. قایق کایاک از قایق های پر کاربرد به منظور استفاده در انواع فعالیت های آبی حرفه ای و ورزشی و ماهیگیری به شمار می آید.

طراحی قایق بادی اینتکس کایاک

قایق های بادی کایاک اینتکس را می توان به راحتی مورد استفاده و حمل و نقل قرار داد. انواع قایق های اینتکس با پی وی سی محکم و چند لایه و الیاف درجه یک و همچنین طراحی تخصصی تولید می شوند تا در مقابل آسیب های فیزیکی مقاوم تر باشند و تعادل خوبی بر روی آّب داشته باشند. از دیگر مزیت های این قایق ها می توان به پر و خالی شدن آسان آنها از باد اشاره کرد. از طرفی قایق های کایاک اینتکس به همراه دو پارو به مشتریان عرضه می شوند تا قایقرانی بر روی آب را راحت تر نمایند و استفاده تخصصی از قایق را نیز ممکن سازند.

 

666

انواع قایق های بادی اینتکس با ظرفیت های 2 نفره و 3 نفره و بالاتر توسط برند اینتکس با بهترین کیفیت تولید می شوند و می توان آنها را از طریق خرید آنلاین تهیه نمود.

انواع مختلف قایق های بادی با ظرفیت های گوناگون و ابعاد متفاوت توسط شرکت امریکایی  اینتکس تولید شده و با بهترین کیفیت ارائه می شوند. فروشگاه ایلی تویز محصولات اینتکس را به صورت اورجینال و با قیمت مناسب و کیفیت بالا به فروش می رساند. تفاوت این قایق ها با دیگر محصولات مشابهشان در بازار، در این است که به صورت تخصصی و حرفه ای طراحی شده اند، بدنه محکم تری دارند و متوسط عمرشان نیز بالا تر است. انواع این قایق ها می توانند جهت انواع اهداف تفریحی و ورزشی و حرفه ای استفاده شوند.

کیفیت قایق بادی اینتکس

قایق های بادی 2 نفره اینتکس در مدل های متنوع تولید می شوند و بهترین انتخاب برای انواع تفریحات ساحلی و دریایی محسوب می شوند. این قایق ها حمل و نقل آسانی دارند و از آنجا که پر و خالی شدن آنها از باد به سرعت انجام می شود، می توانند به راحتی مورد استفاده قرار گیرند. جنس قایق ها پی وی سی سه لایه و الیاف محکم است و از استحکام بالایی برخوردارند و بدنه مقاوم تری نسبت به سایر محصولات مشابهشان دارند. طراحی این قایق ها به گونه ای صورت گرفته است که علی رغم وزن سبکی که دارند، تعادلشان را بر روی آب به خوبی حفظ کرده و دچار واژگونی نشوند.

خرید آنلاین قایق بادی 2 نفره ارزان

قایق بادی 2 نفره را می توان به صورت خرید مستقیم و آنلاین با قیمت بسیار ارزان و مناسبی تهیه کرد و اوقات خوشی را سپری کرد. قایق بادی 2 نفره یکی از گزینه های است که از آن در مکان های مختلفی می توان بهره مند شد. این محصول بادی به گونه ای تولید شده است که دو نفر را به بهترین حالت ممکن در خود جای می دهد. قایق بادی 2 نفره مطابق با آخرین و بهترین استاندارد های روز دنیا تولید شده است که همین امر سبب شده تا این محصول را بتوان با خیالی آسوده و در بازه زمانی طولانی مورد استفاده قرار داد.

قایق بادی 2 نفره

قایق بادی 2 نفره باکیفیت

تولید کنندگان محصولات بادی به منظور ساخت قایق بادی 2 نفره از بهترین و مرغوب ترین مواد اولیه بهره گرفته اند. استفاده از مواد اولیه مرغوب سبب افزایش کیفیت و مقاومت این محصول بادی شده است. قایق بادی 2 نفره را می توان در آب های مختلفی مورد استفاده قرار داد. این محصول به بهترین حالت ممکن تعادل را حفظ می کند و به همین جهت می توان به بهترین حالت ممکن از آن بهره مند شد. استفاده از قایق بادی 2 نفره با رشد قابل توجهی همراه بوده است به همین جهت سهم قابل توجهی از فروش به این محصول اختصاص داده شده است.

خرید آنلاین قایق بادی 2 نفره باکیفیت

انواع قایق های بادی اینتکس با ظرفیت های 2 نفره و 3 نفره و بالاتر توسط برند اینتکس با بهترین کیفیت تولید می شوند و می توان آنها را از طریق خرید آنلاین تهیه نمود.

انواع مختلف قایق های بادی با ظرفیت های گوناگون و ابعاد متفاوت توسط شرکت امریکایی  اینتکس تولید شده و با بهترین کیفیت ارائه می شوند. فروشگاه ایلی تویز محصولات اینتکس را به صورت اورجینال و با قیمت مناسب و کیفیت بالا به فروش می رساند. تفاوت این قایق ها با دیگر محصولات مشابهشان در بازار، در این است که به صورت تخصصی و حرفه ای طراحی شده اند، بدنه محکم تری دارند و متوسط عمرشان نیز بالا تر است. انواع این قایق ها می توانند جهت انواع اهداف تفریحی و ورزشی و حرفه ای استفاده شوند.

کیفیت قایق بادی اینتکس

قایق های بادی 2 نفره اینتکس در مدل های متنوع تولید می شوند و بهترین انتخاب برای انواع تفریحات ساحلی و دریایی محسوب می شوند. این قایق ها حمل و نقل آسانی دارند و از آنجا که پر و خالی شدن آنها از باد به سرعت انجام می شود، می توانند به راحتی مورد استفاده قرار گیرند. جنس قایق ها پی وی سی سه لایه و الیاف محکم است و از استحکام بالایی برخوردارند و بدنه مقاوم تری نسبت به سایر محصولات مشابهشان دارند. طراحی این قایق ها به گونه ای صورت گرفته است که علی رغم وزن سبکی که دارند، تعادلشان را بر روی آب به خوبی حفظ کرده و دچار واژگونی نشوند.

خرید آنلاین قایق بادی جیمینی حرفه ای intex

قایق بادی جیمینی حرفه ای intex از محصولات بادی می باشد که مورد توجه بسیاری از وزرشکاران قرار گرفته است و به خرید آنلاین می توان آن را تهیه کرد. قایق جیمینی حرفه ای intex به گونه ای تولید شده است که دارای کیفیت و مقاومت بسیار بالایی می باشد که همین امر موجب شده تا این محصول مورد توجه افراد بی شماری قرار گیرد. قایق جیمینی حرفه ای intex به سبب طراحی منحصر به فردی که از آن برخوردار می باشد، این امکان را فراهم می آورد تا با خیالی آسوده از آن استفاده کرد زیرا دارای امنیت بسیار بالایی است.

خرید قایق بادی

قایق جیمینی حرفه ای intex قیمت مناسب

از جمله مهم ترین و اصلی ترین ویژگی های قایق جیمینی حرفه ای intex آن است که این محصول دارای قیمت بسیار مناسبی می باشد. قیمت ارزان آن موجب شده تا تمام افراد بتوانند با توجه به نیاز خود این محصول را تهیه نمایند و مورد استفاده قرار دهند. قایق جیمینی حرفه ای intex را می توان به آسانی مورد استفاده قرار داد زیرا این محصول با استفاده از پمپ های برقی باد می شود. این مدل از قایق قابل استفاده در تمام آب های مختلف می باشد زیرا با مقاومت بسیار بالایی تولید شده است. قایق جیمینی حرفه ای intex از تنوع بسیار بالایی در رنگ و مدل نیز برخوردار می باشد.

خرید آنلاین قایق بادی جیمینی حرفه ای اینتکس intex

قایق های جیمینی یکی از انواع حرفه ای قایق های بادی شرکت اینتکس intex هستند که در این واحد به وسیله خرید آنلاین قابل تهیه می باشند.

قایق بادی intex

قایق بادی جیمینی اینتکس، از قایق های محبوب برای ورزشکاران به شمار می آید. این قایق با طراحی تخصصی که دارد، می تواند برای انواع فعالیت های حرفه ای و ورزشی مورد استفاده قرار گیرد. این فروشگاه ارائه دهنده انواع محصولات اینتکس با بهترین قیمت و کیفیت است و انواع گوناگون این محصولات را به وسیله خرید آنلاین در اختیار مشتریان محترم قرار می دهد. نکته قابل توجه در این است که این فروشگاه تمامی محصولات اینتکس را به صورت اورجینال و با کیفیت اصل شرکتی ارائه می کند.

قایق حرفه ای بادی با کیفیت عالی

قایق های جیمینی را می توان یکی از تخصصی ترین تولیدات شرکت اینتکس به حساب آورد. این قایق ها با کف آلومینیومی و بدنه پی وی سی سه لایه الیاف دار، از محکم ترین محصولات بادی موجود در بازار هستند و می توان با خیال راحت از آنها استفاده کرد. قایق های جیمینی با ظرفیت های و ابعاد مختلفی تولید می شوند. جیمینی های اینتکس در کف خود دارای نشیمن هستند، طناب نجات دارند، قابلیت نصب موتور (حتی با قدرتهای بالا) دارند و برای راحتی استفاده به همراه دو پاروی آلومینیومی عرضه می شوند. این قایق ها با طراحی بدنه موشکی خود، گزینه های مناسبی برای قایق رانی های حرفه ای و حرکات سرعتی به حساب می آیند.

خرید آنلاین قایق بادی چلنجر 3 نفره ایلی تویز نمایندگی اینتکس

انواع قایق های بادی چلنجر برند اینتکس را می توان برای اهداف حرفه ای و تفریحی استفاده نمود. خرید آنلاین انواع 2 نفره و سه نفره این قایق ها از این مرکز امکان پذیر است.

ایلی تویز نمایندگی اینتکس

قایق های بادی از پر کاربرد ترین و جالب ترین وسایل برای تفریحات خانوادگی و یا تمرینات ورزشی آبی و حتی ماهیگیری و یا عملیات امداد و نجات به حساب می آیند. قایق های بادی چلنجر با انواع مدل ها و ظرفیت های مختلف توسط شرکت اینتکس تولید می شود. انواع قایق های مختلف اینتکس توسط این مرکز به صورت اینترنتی به فروش می رسد. قایق چلنجر از قایق های پر کاربرد به منظور استفاده در انواع فعالیت های آبی و تفریحی و گردشگری به شمار می آید.

قایق بادی چلنجر اینتکس با کیفیت

جنس قایق های چلنجر اینتکس پی وی سی دو لایه است و بدنه آنها از استقامت بالایی در مقابل آسیب ها و صدمات فیزیکی و محیطی برخوردار است. طراحی چلنجر به گونه ای است که به قایق کمک می کند تا به راحتی تعادلش را روی آب حفظ کرده و واژگون نشود. قایق های بادی چلنجر تعدادی نشیمن دارد، دارای طناب نجات است، در صورت سوراخ شدن به وسیله یک تکه چسب تعمیر می شود و همچنین برای استفاده به عنوان قایق موتوری نیز کاربرد دارد. قایق چلنجر برای افرادی مناسب است که می خواهند با هزینه اندک، به قایقرانی و تفریح در آبها و دریاچه های آرام بپردازند.

خرید آنلاین قایق بادی کایاک

با خرید قایق بادی کایاک، می توان همزمان از یک قایق با امکانات حرفه ای و یک وسیله تفریحی به صورت همزمان بهره برد.

قایق بادی کایاک از انواع حرفه ای و هیجان انگیز قایق های برند اینتکس است. نمایندگی ایلی تویز انواع قایق های بادی اینتکس را با بهترین قیمت به فروش می رساند. در فصل های گرم ساحل و در مسافرت به جزیره ها و مناطق ساحلی، قایق بادی کایاک از پر کاربرد ترین و هیجان انگیز ترین انواع قایق ها برای تفریحات خانوادگی و یا تمرینات ورزش های آبی و حتی ماهیگیری به حساب می آیند. قایق های بادی کایاک، با انواع مدل ها و ابعاد توسط شرکت امریکایی اینتکس تولید می شوند. قایق کایاک از قایق های پر کاربرد به منظور استفاده در انواع فعالیت های آبی به شمار می آید.

قایق بادی کایاک اینتکس حرفه ای

قایق بادی کایاک با وزن سبک و حجم کم در حالت بدون باد، بسیار راحت برای حمل و نقل است و می تواند در انواع آبها مثل رودخانه های آرام و سد ها و... مورد استفاده قرار گیرد. انواع قایق های اینتکس با پی وی سی محکم و سه لایه و همچنین طراحی تخصصی تولید می شوند تا در مقابل آسیب های فیزیکی و فشار های احتمالی، مقاوم تر باشند و تعادل خوبی بر روی آّب داشته باشند. از دیگر مزیت های این قایق ها می توان به پر و خالی شدن آسان آنها از باد اشاره کرد. از طرفی قایق های کایاک اینتکس به همراه دو پارو به مشتریان عرضه می شوند تا قایقرانی بر روی آب را راحت تر نمایند و استفاده تخصصی از قایق را نیز ممکن سازند.

 

خرید آنلاین قایق بادی مارینر 4 نفره اینتکس در مشهد

قایق های بادی مارینر 4 نفره را در مشهد می توان به وسیله خرید اینترنتی از این فروشگاه آنلاین تهیه نمود. قایق های مارینر از انواع مرغوب قایق های بادی موجود در بازار می باشند.

خرید قایق بادی

قایق های مارینر اینتکس از سری قایق های حرفه ای و تخصصصی جهت انجام ماهیگیری و فعالیت های ورزشی به حساب می آیند. قایق های مارینر توسط این فروشگاه به صورت اینترنتی و با کیفیت اورجینال، در اختیار خریداران قرار می گیرند. از آنجا که قایق های مارینر جزو گروه قایق های حرفه ای محسوب می شوند، باید از کیفیت و اورجینال بودن محصول اطمینان حاصل شده تا بتوان با خیال راحت از آنها استفاده کرد.

انواع قایق بادی مارینر حرفه ای

قایق های حرفه ای مارینر در انواع مختلف و با ظرفیت های گوناگون، توسط شرکت امریکایی اینتکس تولید می شوند و از مشهور ترین قایق ها در میان محصولات موجود در بازار به حساب می آیند. این قایق ها به خاطر جنس بدنه مستحکم ساخته شده از پی وی سی چند لایه، محل قرار گیری چادر، محل قرار گیری چوب ماهیگیری، داشتن طناب نجات، داشتن دو پارو و همچنین قابلیت نصب موتور و استفاده بعنوان قایق موتوری، از خاص ترین تولیدات بادی اینتکس به شمار می آید. این قایق ها به سرعت از باد پر می شوند و محفظه های تخلیه قدرتمندی که دارند، کار تخلیه قایق را نیز تسریع می کنند.

خرید انواع قایق بادی جیمینی حرفه ای اینتکس

قایق بادی جیمینی حرفه ای اینتکس انتخابی مناسب برای ماهیگیران و ورزشکاران است و می توان انواع آن را به وسیله خرید غیر حضوری تهیه کرد.

قایق بادی اینتکس

فرصت خرید غیر حضوری انواع قایق های بادی جیمینی و حرفه ای اینتکس توسط این نمایندگی فراهم آمده است. قایق های جیمینی، معمولا جهت استفاده ورزشی حرفه ای و ماهیگیری کاربرد دارند، اما برای استفاده های خانوادگی و تفریحی و همچنین عملیات امداد و نجات هم مناسب هستند و استفاده می شوند. انواع باکیفیت این قایق با جنس مرغوب و کیفیت اورجینال در این فروشگاه به فروش می رسد.

امکانات قایق حرفه ای جیمینی اینتکس

جنس قایق های جیمینی اینتکس پی وی سی چند لایه است و بدنه آنها از استقامت بالایی در مقابل آسیب ها و صدمات فیزیکی و محیطی  برخوردار است. دو قسمت موشکی که در طراحی قایق دیده می شوند، به قایق کمک می کنند تا به راحتی روی آب تعادلش را حفظ کرده و به راحتی واژگون نشود. قایق های بادی جیمینی، با تخته های فایبر گلاسی که در کف آنها تعبیه شده است، از بهترین انتخاب ها برای استفاده بعنوان قایق موتوری به حساب می آیند.

خرید انواع قایق بادی کودکانه اینتکس ایران

قایق های بادی کودکانه برند اینتکس را در ایران در انواع مدل ها، می توان از طریق خرید اینترنتی از این مرکز تهیه نمود.

قایق های بادی برند اینتکس در انواع مدل ها تولید و به بازار عرضه می شوند. یکی از انواع این قایق ها قایق های کودکانه است که از اسباب بازی های امن و هیجان انگیز برای کودکان به شمار می رود. انواع قایق های مخصوص کودکان توسط این فروشگاه ارائه می شوند و می توان آنها را از طریق خرید اینترنتی تهیه نمود. تمامی محصولات بادی ارائه شده در این مرکز اورجینال بوده و با کیفیت اصل شرکتی به فروش می رسند.

قایق بادی بچه گانه اینتکس

قایق های بادی بچه گانه اینتکس نیز همانند دیگر محصولات این برند امریکایی از پی وی سی سه لایه و الیاف بسیار محکم و مقاوم ساخته می شوند که همین امر سبب تضمین کیفیت و استحکام این محصولات شده است. قایق های بادی بچه گانه را می توان در استخر ها و مکان های دیگر استفاده نمود و هیجان و بازی را به کودک هدیه داد. انواع مدل های کارتونی و حیوانات این قایق ها در طرح ها و رنگ های گوناگون به صورت اورجینال و اصلی در این فروشگاه عرضه شده اند و کار انتخاب را برای مشتریان راحت تر کرده اند.

خرید اینترنتی آنلاین قایق بادی تفریحی اینتکس intex

قایق بادی تفریحی اینتکس intex از وسایل هیجان انگیز آّبی است که فرصت خرید اینترنتی آنها از طریق ایلی تویز فراهم شده است.

خرید قایق بادی

قایق بادی تفریحی از انواع محصولات شرکت اینتکس هستند که با انواع قابلیت ها و جهت استفاده در فعالیت های گوناگون به صورت گسترده و متنوع تولید می شوند و در فروشگاه ایلی تویز به صورت آنلاین به فروش می رسند. اینتکس یک برند امریکایی محبوب و معتبر است که مدت طولانی است در عرصه تولید محصولات بادی و رقابت با دیگر رقیبانش، توانسته بعنوان بهترین و مطرح ترین شرکت تولید محصولات بادی در جهان مطرح شود. از آنجا که نمونه های تقلبی این محصولات نیز در بازار به وفور یافت می شوند، لازم است برای بهره بردن از کیفیت واقعی این محصولات، از اورجینال بودن آن اطمینان حاصل شود.

فروش بهترین قایق بادی تفریحی اینتکس

قایق های بادی اینتکس برای استفاده در فعالیت های حرفه ای مثل ورزش و ماهیگیری و عملیت امداد و نجات و  یا اهداف تفریحی، مورد استفاده قرار می گیرند. این قایق ها با انواع مدل ها و قابلیت های گوناگون در این سایت به فروش می رسند. قایق بادی تفریحی اینتکس که می توان آن را در مدل های مختلف قایق های این برند جست و جو نمود، از پی وی سی سه لایه و بسیار محکم به همراه الیافی مرغوب ساخته می شوند، به راحتی از باد پر و خالی شده و وزن سبکی برای حمل و نقل دارند. از طرفی طراحی صحیح و تخصصی این قایق ها باعث شده تا بتوان از همه ظرفیت داخلی آنها استفاده نمود. از طرفی این قایق ها علی رغم وزن سبکی که دارند، حفظ تعادلشان بر روی آب بسیار عالی است و امنیت خاطر را برای مسافرانشان ایجاد می کنند.

خرید اینترنتی آنلاین قایق بادی جیمینی حرفه ای اینتکس در تهران

قایق بادی جیمینی حرفه ای اینتکس را می توان در تهران به صورت خرید اینترنتی و آنلاین تهیه کرد و اوقات خوشی را سپری کرد.

قایق بادی جیمینی حرفه ای اینتکس از بهترین محصولات بادی به شمار می آید که دارای کیفیت بالایی است. مواد اولیه مورد استفاده برای تولید این محصول سبب شده تا بتوان از آن با اطمینان خاطر استفاده نمود. این مدل از قایق به گونه ای تولید شده است که می توان آن را در تمام آب ها مورد استفاده قرار داد زیرا دارای کیفیت و مقاومت بسیار بالایی است. قایق بادی جیمینی حرفه ای دارای ساختاری است که می توان آن را در رنگ های مختلفی با توجه به نیاز تهیه کرد.

قیمت مناسب قایق بادی جیمینی حرفه ای اینتکس

قایق بادی جیمینی حرفه ای اینتکس یکی از محصولاتی به شمار می آید که می توان آن را با قیمت بسیار مناسبی خریداری کرد. به واسطه قیمت مناسبی که این محصول کاربردی از آن برخوردار می باشد، تمام قایقران ها می توانند آن را تهیه نمایند و مورد استفاده قرار دهند. این مدل از قایق بادی به واسطه برخورداری از وزن بسیار سبکی که داراست، این امکان را برای تمام مصرف کنندگان فراهم می آورد تا بتوانند به آسانی آن را به آسانی جا به جا نمایند. این محصول به موجب برخورداری از این ویژگی مورد توجه بسیاری از قایقران ها قرار گرفته است.

خرید اینترنتی آنلاین قایق بادی چلنجر 3 نفره اینتکس در تهران

قایق های بادی چلنجر اینتکس در تهران در ابعاد 2 نفره و 3 نفره در این فروشگاه آنلاین موجودند و می توان آنها را از طریق خرید اینترنتی از این مرکز تهیه نمود.

تمامی انواع قایق های اینتکس مانند چلنجر و مارینر و سی هاوک، با ظرفیت های یک نفره و 2 نفره و 3 نفره به بالا، در نمایندگی رسمی و آنلاین ایلی تویز موجود هستند و می توان آنها را با کیفیت اصلی و اورجینال و با بهترین قیمت، از طریق خرید اینترنتی تهیه نمود. قایق های بادی اینتکس از جمله محصولات تخصصی بادی به شمار می آیند. این قایق ها به وسیله پی وی سی سه لایه و محکم ساخته می شوند و در برابر تمام ضربات و فشار های محیطی و همچنین دمای آب مقاومت دارند.

بدنه محکم قایق بادی چلنجراینتکس

قایق های بادی اینتکس بدنه محکمی از جنس پی وی سی چند لایه دارند، به راحتی از باد پر و خالی می شوند، دارای طناب نجات هستند و بعضی از آنها مانند چلنجر، قابلیت نصب موتور  و نصب چادر را نیز دارند. این قایق ها برای تمامی فعالیت های آبی مانند تفریحات دسته جمعی، ماهیگیری، ورزش و قایقرانی حرفه ای و حتی عملیات نجات، قابل استفاده هستند و تمامی نیاز های مصرف کننده را برآورده می سازند. از آنجا که امنیت قایق ها اهمیت زیادی دارد نیاز است تا پیش از تهیه و خرید قایق های اینتکس، از اورجینال بودن این محصولات مطمئن شد.

خرید اینترنتی آنلاین قایق بادی کایاک intex

قایق بادی کایاک intex به صورت خرید اینترنتی و آنلاین با قیمت بسیار مناسب و مقرون به صرفه ای در دسترس قرار گرفته است. قایق بادی کایاک به واسطه برخورداری از قیمت مناسبی که از آن برخوردار می باشد، سهم عمده و قابل توجهی از فروش را به خود اختصاص داده است. این محصول بادی به واسطه داشتم این ویژگی سبب می گردد تا بتوان با خرید آن در بسیاری از هزینه های مختلف به میزان چشم گیری صرفه جویی به عمل آورد و از مزیت های منحصر به فردی که این محصول داراست، بهره مند گردید.

خرید قایق بادی

نمایندگی قایق بادی کایاک

قایق بادی کایاک را می توان از طریق نمایندگی عرضه شده کننده محصولات اینتکس تهیه کرد. شرکت اینتکس برای عرضه مستقیم محصولات خود در سراسر جهان از نمایندگی های متعددی برخوردار می باشد. در ایران نیز شرکت ایلی تویز نمایندگی این کمپانی بزرگ می باشد. این نمایندگی مدل و رنگ های مختلفی از قایق بادی کایاک را با قیمت مناسب و به صورت بسته بندی در دسترس قرار می دهد. خرید مستقیم از فروشگاه ایلی تویز این امکام را فراهم می آورد تا بتوان به محصول اصل دسترسی یافت.

کیفیت بالا قایق بادی کایاک

شرکت اینتکس به منظور تولید قایق بادی از بهترین مواد اولیه بهره گرفته است. به واسطه همین امر این محصول دارای کیفیت و استحکام بسیار بالایی است و همین جهت می توان با خیالی آسوده آن را مورد استفاده قرار داد. به واسطه کیفیتی که مبل بادی از آن برخوردار می باشد، می توان در بازه زمانی طولانی از این محصول بهره مند گردید. می توان اشاره نمود که استحکام و مقاومت قایق بادی کایاک اینتکس این امکان را فراهم آورده است تا بتوان در تمام آب ها از این محصول استفاده نمود. این مدل از قایق بادی در برابر ضربه نیز دارای استحکام است.

خرید اینترنتی آنلاین قایق بادی کایاک اینتکس در تهران

انواع مدل ها و رنگ های قایق بادی کایاک در این مرکز موجود است و می توان آنها را از طریق خرید اینترنتی از این مرکز آنلاین تهیه نمود.

در فصل های گرم و خشک سال، قایق های بادی از پر کاربرد ترین وسایل برای تفریحات خانوادگی و یا تمرینات ورزش های آبی به شمار می روند. قایق کایاک به خاطر نوع طراحی بدنه و مقاومت بالای فیزیکی اش، انتخاب مناسبی برای تمام فعالیت های آبی به شمار می آیند. قایق های بادی کایاک با انواع مدل ها و قیمت ها توسط شرکت بزرگ اینتکس امریکا تولید شده و مجموعه متنوعی از آنها توسط این مرکز با قیمت مناسب و به صورت اینترنتی فروش می رسد.

قایق بادی کایاک اینتکس کیفیت اصلی

قایق های بادی کایاک اینتکس به راحتی از باد پر و خالی می شوند و به خاطر وزن سبک، حمل و نقل آنها نیز به سرعت و به آسانی انجام می شود. قایق های بادی کایاک را می توان برای انواع فعالیت های تفریحی و ورزشی و ماهیگیری و در دریا یا رودخانه های آرام، استفاده کرد. از آنجا که حفظ ایمنی و تعادل برای مصرف کنندگان این محصولات اهمیت فراوانی دارد، انواع قایق های شرکت اینتکس با پی وی سی محکم و سه لایه و طراحی تخصصی تولید می شوند تا با حفظ تعادل کامل بر روی آب، رضایت خاطر و امنیت هر چه بیشتر مشتریان را فراهم کنند.

خرید اینترنتی آنلاین قایق بادی مارینر اینتکس ایران

 

انواع قایق های بادی حرفه ای مارینر را می توان به وسیله خرید اینترنتی از طریق این فروشگاه  آنلاین تهیه نمود. این قایق ها تولید شرکت بزرگ و معتبر اینتکس هستند.

قایق اینتکس

قایق های مارینر از اناع حرفه ای قایق های بادی اینتکس هستند و از آنها برای انواع اهداف تفریحی و ورزشی و ماهیگیری و عملیات نجات استفاده می شود. قایق های مارینر اینتکس را می توان از طریق امکان خرید اینترنتی این فروشگاه به صورت آنلاین تهیه نمود. تمامی محصولات ارائه شده در این مرکز با کیفیت اصل شرکتی و به صورت اورجینال بوده و در سریعترین زمان ممکن برای خریداران گرامی در سراسر کشور ارسال می شود.
فروش قایق بادی حرفه ای اینتکس
انواع قایق های حرفه ای بادی اینتکس در این فروشگاه موجود است و به صورت آنلاین به فروش می رسد. قای ها ی مارینر یکی از انواع مشهور قایق های حرفه ای به شمار می رود که می تواند برای انواع فعالیت ها مورد استفاده قرار بگیرد. قایق های مارینر به خاطر قابلیت نصب موتور و داشتن طناب نجات و داشتن پارو های آلومینیومی و همچنین امکان نصب متعلقاتی مانند صندلی و چادر و...، محصول کاملی برای هر نوع فعالیت آبی مد نظر کاربر به حساب می آید. از طرفی، جنس پی وی سه لایه و بسیار محکم این قایق ها، استحکامی بی نظیر به آنها بخشیده است.

خرید اینترنتی انواع قایق بادی کایاک

خرید اینترنتی و غیر حضوری انواع قایق های بادی کایاک از طریق این مرکز قابل انجام است. قایق های بادی اینتکس از بهترین و مرغوب ترین قایق های موجود در بازار می باشند.

خرید اینترنتی قایق

قایق های بادی از پر کاربرد ترین و هیجان انگیز ترین وسایل برای تفریحات خانوادگی و یا تمرینات ورزش های آبی و حتی ماهیگیری به حساب می آیند. قایق های بادی کایاک با انواع مدل ها و ابعاد توسط شرکت اینتکس تولید می شود. انواع قایق های مختلف اینتکس توسط این مرکز به صورت اینترنتی به فروش می رسد. قایق کایاک از قایق های پر کاربرد به منظور استفاده در انواع فعالیت های آبی به شمار می آید.

طراحی قایق بادی کایاک اینتکس

قایق های بادی کایاک اینتکس را می توان به راحتی مورد استفاده و حمل و نقل قرار داد. انواع قایق های اینتکس با پی وی سی محکم و چند لایه و همچنین طراحی تخصصی تولید می شوند تا در مقابل آسیب های فیزیکی مقاوم تر باشند و تعادل خوبی بر روی آّب داشته باشند. از دیگر مزیت های این قایق ها می توان به پر و خالی شدن آسان آنها از باد اشاره کرد. از طرفی قایق های کایاک اینتکس به همراه دو پارو به مشتریان عرضه می شوند تا قایقرانی بر روی آب را راحت تر نمایند و استفاده تخصصی از قایق را نیز ممکن سازند.

خرید اینترنتی بهترین قایق بادی 4 نفره

قایق بادی 4 نفره از بهترین و باکیفیت ترین مدل از قایق های بادی به شمار می آید که به صورت خرید اینترنتی با قیمت بسیار مناسبی می توان این محصول را تهیه کرد.

خرید اینترنتی بهترین قایق بادی 4 نفره

استفاده از قایق بادی 4 نفره این امکان را فراهم می آورد تا بتوان اوقات بسیار مفرحی را گذارند. این قایق قابل استفاده در تمام رودخانه ها و دریاهاست که همین امر موجب شده تا فروش آن با رشد قابل ملاحظه ای همراه گردد. قایق بادی 4 نفره با بهره گیری از مرغوب ترین مواد اولیه تولید شده است و به همین علت با اطمینان خاطر می توان از آن بهره مند شد.

ویژگی قایق بادی 4 نفره

قایق بادی 4 نفره از ویژگی های بسیار خاص و منحصر به فردی برخوردار می باشد. از جمله مهم ترین ویژگی های این محصول می توان به وزن سبک، جا به جایی آسان، قیمت مناسب و همچنین کیفیت بالای این محصول اشاره نمود. دارا بدون این ویژگی ها موجب شده تا این محصول مورد توجه افراد بی شماری قرار گیرد. قایق بادی 4 نفره را می توان در سایز های مختلفی خریداری کرد. این محصول از تنوع بسیار بالایی در رنگ نیز برخوردار است که با توجه به سلیقه و نیاز می توان آن را تهیه نمود و مورد استفاده قرار داد.

خرید اینترنتی بهترین قایق بادی 4 نفره ارزان

قایق بادی 4 نفره را با بهترین کیفیت، می توان در انواع مدل های قایق از برند اینتکس جست و جو کرد و آنها را به وسیله خرید اینترنتی از فروشگاه لایلی تویز و با قیمت ارزان تهیه نمود.

قایق بادی 4 نفره در انواع مدل های تفریحی و حرفه ای قایق بادی برند اینتکس موجودند و می توان آنها را برای استفاده های خانوادگی و دوستانه استفاده نمود. شرکت اینتکس با ارائه باکیفیت ترین محصولات بادی در جهان، انواع قایق های بادی با ظرفیت های مختلف را تولید کرده و به صورت گسترده در نمایندگی های رسمی این شرکت به فروش می رساند. قایق های اینتکس نیز همانند سایر محصولات این شرکت امریکایی از استحکام و مقاومت بالایی برخوردارند. محصولات اینتکس اورجینال را در ایران، می توان به صورت آنلاین و اینترنتی، از نمایندگی معتبر ایلی تویز تهیه نمود.

خرید بهترین قایق تفریحی بادی

قایق بادی 4 نفره در مدل های تفریحی و حرفه ای قایق برند اینتکس دیده می شوند. در فصول گرم و آفتابی، گردش ها و تفریح های آبی رواج زیادی پیدا می کنند. یک قایق بادی سبک و مقاوم می تواند لذت این گردش ها را چند برابر کند. قایق بادی های اینتکس به خاطر اینکه از پی وی سی چند لایه و الیاف مرغوب ساخته می شوند و طراحی تخصصی دارند، کمتر دچار صدمه و آسیب می شوند. این قایق ها وزن بسیار سبکی دارند و می توان آنها را به راحتی با خود به هر مکانی حمل کرد. قایق های اینتکس به سرعت از باد پر و خالی می شوند و در هر مکانی قابل استفاده هستند.

فروشگاه ایلی تویز ( بازرگانی باختری )، عرضه کننده محصولات تفریحی بادی، آبی و کمپینگ اینتکس با بیش از 10 سال سابقه درخشان در واردات ، فروش و خدمات  ...

تماس با ما

آدرس: تهران، خیابان فداییان، خیابان شهید غیبی، بلوار شهدا، پلاک 19

تلفن: 02155576345 - 02155576343 - 09011042401

Medical Off Google + Medical Off Youtube Medical Off Instagram Medical Off Facebook
Medical Off Aparat Medical Off Twitter Medical Off LinkedIn Medical Off Telegram